TS24 - Cập nhật iBHXH ngày 17/03/2022

- Thêm mới:


 1- Hồ sơ 600o: Thêm mới theo QĐ 896/QĐ-BHXH.

 2- Hồ sơ 613: Thêm mới theo QĐ 896/QĐ-BHXH.

 3- Hồ sơ 644a: Thêm mới theo QĐ 896/QĐ-BHXH.

 4- Hồ sơ 645a: Thêm mới theo QĐ 896/QĐ-BHXH.

 

- Chỉnh sửa:


 1- Hồ sơ 630: Chỉnh sửa bắt buộc đính kèm (Chỉnh lại không bắt buộc).

 2- HS Google Drive: Chỉnh sửa icon menu. 

đăng nhập để đăng một bình luận