Không có phụ lục 05-1; 05-2; 05-3

Hướng xử lý: Trên bàng lương quyết toán năm Anh/Chị nhập loại hợp đồng thì khi kết xuất phần mềm TaxOnline sẽ tự chia thành 3 phụ lục trên.

đăng nhập để đăng một bình luận