Cách xử lý lỗi: "Bạn chưa nhập tài khoản ký số nên không thể nộp hoặc trình ký được"

Quý khách gặp lỗi như hình (1) thì vui lòng xem hình (2) để xử lý.


                                                                                                                                                                   (Hình 1)


                                                                                                                                                                   (Hình 2)

đăng nhập để đăng một bình luận