Open navigation

Tham số hệ thống | Thông tin chung

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng Tham số hệ thống (Thông tin chung) trong phần mềm iXHD.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí chức năng: TT Chung > Thiết lập hệ thống > Tham số hệ thống > chọn mở bảng Thông tin chung

Hình thức nhập liệu: nhập liệu trực tiếp trên giao diện phần mềm.

1. Cấu hình thông tin trường dữ liệu hiển thị trên hóa đơn điện tử; Lấy thông tin hàng hoá theo kho; Định khoản kế toán; Kết nối dữ liệu trung gian với phần mềm bán hàng của doanh nghiệp

2. Tuỳ chọn mô hình kinh doanh để xuất hoá đơn

3. Nhập thông tin hiển thị mặc định tên người bán hàng trên hoá đơn

4. Tuỳ chọn hỗ trợ ký số hoá đơn bán hàng từ máy bán hàng (POS)

5. Tuỳ chỉnh hiển thị số tiền trên hoá đơn


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.