Open navigation

Tính lương - Chấm công

HR24 - Quản lý người lao động


I. Giới thiệu:

Tính năng “Chấm công” hỗ trợ người dùng thực hiện chấm công người lao động theo thời gian, ghi nhận giờ làm, các khoản phát sinh chi phí hoặc khen thưởng và tổng hợp thành bảng chấm công tổng hợp khi kết thúc tháng. 


II. Hướng dẫn:

1. Vị trí tính năng:2. Chấm công lương cố định:

Biểu mẫu này tự động lấy thông tin từ vị trí công việc lương cố định và thông tin chi tiết người lao động tương ứng theo vị trí công việc đó để hỗ trợ người dùng thực hiện chấm công, có thể tạo nhiều lần chấm công trong 1 tháng hoặc tạo 1 lần chấm công cho nguyên tháng, tùy theo mô hình hoạt động của đơn vị và cách thức chi trả lương cho người lao động (trả lương tháng, nửa tháng hoặc lương tuần…).

Tùy chọn lần chấm công theo tháng, nhập thời gian cần chấm công từ ngày . . . đến ngày . . ., nhấn chọn Tổng hợp lại thời gian, bên dưới sẽ hiện ra danh sách người lao động trong nhóm lương cố định theo từng ngày.Bảng “Giờ vào/ra”: có thể thực hiện chấm công trực tiếp vào bảng thông tin này hoặc tạo file mẫu (có 2 file hỗ trợ cho chấm công máy hoặc chấm công bằng tay) để nhập thông tin chấm công, sau đó thực hiện nạp vào ứng dụng.Bảng “Phụ cấp” và “Thưởng”: thực hiện ghi nhận những khoản phụ cấp (xăng xe, công tác …) hoặc thưởng (lễ, tết, doanh số …) có phát sinh trong kỳ cho người lao động, làm cơ sở xuất thông tin vào bảng “Tổng hợp”.Bảng “Tổng hợp”: thực hiện tổng hợp toàn bộ số liệu từ 3 bảng đầu tiên để ghi nhận số tổng thời gian làm việc trong kỳ và tổng các khoản phụ cấp, thưởng của người lao động, làm cơ sở để xuất được ra bảng lương tổng hợp và bảng lương tính thuế TNCN.3. “Chấm công lương sản phẩm” và “Chấm công lương thời vụ”:

Cách thực hiện tương tự như “Chấm công lương cố định”, lưu ý trong “Chấm công lương sản phẩm”, sẽ có thêm 2 bảng để ghi nhận thông tin chấm công tính hưởng theo sản phẩm hoặc doanh thu của người lao động.
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.