Open navigation

Ngày nghỉ



1. Giới thiệu

 Phân hệ Ngày nghỉ hỗ trợ khởi tạo, quản lý ngày nghỉ của toàn bộ nhân viên/người lao động trong đơn vị. 

 

2. Hướng dẫn sử dụng

2.1. Thiết lập thông tin ngày nghỉ:

Mục đích sử dụng: hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin ngày phép cho nhân viên tại đơn vị. Việc thực hiện cấp phát, đăng ký & duyệt ngày phép cùng chung trên hệ thống quản lý nhân sự. Quản trị viên có thể dễ dàng kiểm soát, truy xuất dữ liệu ngày nghỉ một cách thuận tiện và dễ dàng khi cần thiết.

Vị trí tính năng: Phân hệ “Ngày nghỉ” > “Lịch ngày nghỉ



2.2. Quy định kiểu nghỉ:

Mục đích sử dụng: thiết lập quy tắc ngày phép để áp dụng chung cho nhiều đối tượng nhân viên.

Vị trí tính năng: Phân hệ “Ngày nghỉ” > Cấu hình > Kiểu Nghỉ.


 

 


2.3. Cấp phát ngày phép cho nhân viên:

Mục đích sử dụng: thực hiện cấp phát ngày phép theo kiểu nghỉ cho nhân viên.

Vị trí tính năng: Phân hệ “Ngày nghỉ” > “Người quản lý” > “Cấp phát


 

 

2.4. Khởi tạo, duyệt yêu cầu nghỉ phép:

Tại giao diện lịch ngày nghỉ ban đầu, nhấp chọn vào ngày cần tạo yêu cầu nghỉ phép.



Người quản lý có thể kiểm tra thông tin yêu cầu nghỉ phép & duyệt yêu cầu.




Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.