Open navigation

Kết nối đồng bộ iXHD Cloud


I. Giới thiệu:

Nội dung tài liệu này hướng dẫn người dùng thiết lập kết nối đồng bộ xuất hóa đơn điện tử giữa phần mềm iXHD™ và website iXHD:

Thiết lập ban đầu.

Xuất hóa đơn điện tử bằng ký số HSM.

Xuất hóa đơn điện tử bằng chữ ký số USB Token.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

1. Thiết lập ban đầu:

1.1. Thiết lập trên phần mềm iXHD™:

Người dùng tải và cài đặt bộ ứng dụng TS24pro > iXHD vào máy tính.

Đăng nhập tài khoản sử dụng và chọn Thông tin lưu dữ liệu “Lưu qua Cloud 24”

 

Cài đặt mẫu hóa đơn điện tử và thông báo phát hành.

Cấu hình chữ ký số HSM.

Trên thanh tiêu đề, người dùng nhấn chọn “Hệ thống” (1) > “Thiết lập hệ thống” (2) > “Tham số hệ thống” (3).Xuất hiện bảng Tùy chọn, người dùng chọn “Cấu hình chung” (1) > tích chọn “HSM”“Ký số Cloud24” (2) > nhập tài khoản chữ ký số HSM (3) > nhấn “Lưu” (4) để lưu lại thông tin vừa thiết lập.


 

Cấu hình chữ ký số USB Token.

Tại bảng Tùy chọn, người dùng nhấn chọn “USB Token” (1) > cấu hình thời gian ký số cho hóa đơn (2) > nhấn “Lưu” (3) để lưu lại thông tin vừa thiết lập.

 

 

1.2. Thiết lập kết nối thông tin hóa đơn trên website iXHD:

Cấu hình tài khoản TS24pro iXHD và gói dịch vụ.

Tại phân hệ Hóa đơn điện tử, người dùng nhấn chọn “Configuration” (1) > “General Settings” (2) > “Create” (3) > nhập thông tin tài khoản TS24pro (4).


Đồng bộ mẫu hóa đơn từ phần mềm iXHD™.

Người dùng nhấn chọn “E-Invoice Templates” (1) > “Update E-Invoice Templates” (2) > “Update” (3) > “Open E-Invoice Templates” (4) > mẫu hóa đơn đã được đồng bộ từ phần mềm iXHD™ (5).


Cấu hình mẫu hóa đơn sử dụng cho phân hệ Sales trên website iXHD.

Người dùng nhấn chọn “Configuration” (1) > “E-Invoice Config” (2) > tùy chọn phân hệ sử dụng để xuất hóa đơn Company (xuất hóa đơn trong phân hệ Sales) và chọn mẫu hóa đơn vừa đồng bộ từ phần mềm iXHD™ để sử dụng (3).
 


1.3. Thiết lập danh mục quản lý:

Tùy theo việc thực hiện xuất hóa đơn điện tử từ phần mềm iXHD™ hay website iXHD mà sẽ thiết lập danh mục quản lý riêng theo từng hệ thống.

Tại phần mềm iXHD™, người dùng thiết lập các danh mục:

Danh mục khách hàng.


Danh mục hàng hóa.


Danh mục tiền tệTại website iXHD, người dùng thiết lập các danh mục:

Phân hệ Contacts, thiết lập danh mục khách hàng.Phân hệ Inventory, thiết lập danh mục hàng hóa, đơn vị tính,...


 

Phân hệ Accouting, thiết lập phương thức thanh toán.


 

2. Xuất hóa đơn điện tử bằng thiết bị ký số HSM:

2.1. Thực hiện trên giao diện phần mềm iXHD™:

Trên thanh tiêu đề, người dùng chọn “Hóa đơn điện tử” (1) > chọn loại hóa đơn (2).


 

Tùy chọn và nhập thông tin người mua hàng (1) > chọn mẫu hóa đơn cần sử dụng, ngày lập hóa đơn và thuế suất áp dụng cho hóa đơn này (2) > chọn thông tin hàng hóa xuất bán (3) > lưu lại thông tin hóa đơn cần lập để thực hiện ký số & gửi email đến cho người mua hàng (4).


 

Tra cứu danh sách hóa đơn đã xuất, nhấn chọn “Hóa đơn điện tử” (1) > “Danh sách hóa đơn điện tử” (2) > chọn mẫu hóa đơn cần tra cứu (3) > tùy chọn thông tin cần tra cứu (4).


 

2.2. Thực hiện trên giao diện website iXHD:

Phân hệ Sales hỗ trợ người dùng xuất hóa đơn điện tử trực tiếp trên đơn hàng khi đơn hàng đã xác nhận thành công.

Trong giao diện đơn hàng, người dùng chọn “Create Invoice” (1) > tùy chọn “Create and view invoice” hoặc “Create Invoice” (2) > kiểm tra thông tin hóa đơn (3) > chọn “Validate” (4) để xác nhận tạo hóa đơn.


 


Hóa đơn đã xuất và được ký số tự động, người dùng có thể in, tải pdf hoặc xml, chuyển đổi,.. theo nhu cầu sử dụng.

 

 

Cập nhật danh sách hóa đơn điện tử đã xuất.

Tại phân hệ Hóa đơn điện tử, tùy chọn “Hóa đơn” (1) > “Update Danh sách hóa đơn” (2) > “Update” (3) > “Open list E-invoice” (4).

 

 

3. Xuất hóa đơn điện tử bằng thiết bị USB Token:

Hóa đơn điện tử xuất từ website iXHD và ký số bằng USB Token sẽ không được ký tự động ngay trên giao diện website như nội dung hướng dẫn ở mục 2. Thông tin hóa đơn được đồng bộ từ website iXHD về ứng dụng iXHD™.

Người dùng tùy chọn “Hóa đơn điện tử” (1) > kiểm tra Danh sách hóa đơn điện tử (2) > chọn hóa đơn cần ký số (3) > gắn thiết bị USB Token vào máy tính và thực hiện ký số hóa đơn (4).
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.