Open navigation

Thiết lập cấu hình xuất hóa đơn điện tử phân hệ Sales


I. Giới thiệu:

Nội dung tài liệu hướng dẫn người dùng thiết lập cấu hình xuất hóa đơn điện tử tại phân hệ Sales:

Cấu hình phân hệ Hóa đơn điện tử.

Xuất hóa đơn điện tử bằng ký số HSM.

Xuất hóa đơn điện tử bằng chữ ký số USB Token.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

1. Cấu hình phân hệ Hóa đơn điện tử:

Cấu hình tài khoản TS24pro iXHD và gói dịch vụ.

Người dùng nhấn chọn “Configuration” (1) > “General Settings” (2) > “Create” (3) > nhập thông tin tài khoản TS24pro (4).Đồng bộ mẫu hóa đơn từ phần mềm iXHD™.

Nhấn chọn “E-Invoice Templates” (1) > “Update E-Invoice Templates” (2) > “Update” (3) > “Open E-Invoice Templates” (4) > mẫu hóa đơn đã được đồng bộ từ phần mềm iXHD™ (5).


 

Cấu hình mẫu hóa đơn sử dụng cho phân hệ Sales.

Chọn “Configuration” (1) > “E-Invoice Config” (2) > tùy chọn “Company” (xuất hóa đơn trong phân hệ Sales) và chọn mẫu hóa đơn vừa đồng bộ từ phần mềm iXHD™ để sử dụng (3).


 

Thiết lập danh mục khách hàng/nhà cung cấp (phân hệ Contacts).


 

Thiết lập danh mục hàng hóa (phân hệ Inventory).


 

Thiết lập phương thức thanh toán (phân hệ Accouting).


 

2. Xuất hóa đơn điện tử bằng chữ ký số HSM:

Trong giao diện đơn hàng, người dùng chọn “Create Invoice” (1) > tùy chọn “Create and view invoice” hoặc “Create Invoice” (2) > kiểm tra thông tin hóa đơn (3) > chọn “Validate” (4) để xác nhận tạo hóa đơn.Hóa đơn đã xuất và được ký tự động bằng chữ ký số HSM, người dùng có thể in, tải pdf hoặc xml, chuyển đổi,.. theo nhu cầu sử dụng.


 

3. Xuất hóa đơn điện tử bằng USB Token:

Hóa đơn điện tử xuất từ website iXHD và ký số bằng USB Token sẽ không được ký tự động ngay trên giao diện website như nội dung hướng dẫn ở mục 2. Thông tin hóa đơn được đồng bộ từ website iXHD về phần mềm iXHD™.

Người dùng tùy chọn “Hóa đơn điện tử” (1) > kiểm tra Danh sách hóa đơn điện tử (2) > chọn hóa đơn cần ký số (3) > gắn thiết bị USB Token vào máy tính và thực hiện ký số hóa đơn (4).
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.