Open navigation

Kho – Dữ liệu gốc

iKeToan - Phân hệ sử dụng


I. Giới thiệu:
Phân hệ Kho (Inventory) hỗ trợ khởi tạo, quản lý kho hàng và hàng hóa trong kho.  

Quản lý cùng lúc nhiều kho hàng giúp giảm thiểu tối đa chi phí quản lý.

Phạm vi bài viết giới thiệu về tính năng Dữ liệu gốc (Master Data) thuộc phân hệ này.


II. Dữ liệu gốc:

1. Sản phẩm (Products):
Vị trí chức năng: Kho hàng > Dữ liệu gốc > Sản phẩm (Inventory > Master Data > Products).
Khởi tạo và quản lý thông tin sản phẩm
Tính năng “Biến thể" (Variants): cùng 1 sản phẩm có thể có nhiều kích cỡ, màu sắc,... người dùng có thể thêm các thuộc tính cho sản phẩm đó.Tính năng “Bảo hành" (Warranty Details): thông tin chi tiết bảo hành sản phẩm. Tính năng “Mua hàng" (Purchase): quản lý thông tin nhà cung cấp sản phẩm, giá mua và số lượng tối thiểu khi mua sản phầm từ nhà cung cấp.Tính năng “Bán hàng" (Sales): kích hoạt sản phẩm bán trên máy POS.Tính năng “Tồn kho" (Inventory): cấu hình thông tin kho cho sản phẩm.2. Quy tắc tái cung ứng (Reordering Rules):

Vị trí chức năng: Kho hàng > Dữ liệu gốc > Quy tắc tái cung ứng (Inventory > Master Data > Reordering Rules).

Việc cung ứng đối với mỗi sản phẩm có thể theo nhiều cách: sản xuất, mua,...Thiết lập quy tắc cung ứng cho sản phẩm để phần mềm có thể biết sản phẩm nào thì đề xuất mua sắm, sản phẩm nào thì đề xuất sản xuất khi số lượng chạm mốc tối thiểu.
3. Số lô, số sê-ri (Lots, Serial Numbers):

Vị trí chức năng: Kho hàng > Dữ liệu gốc > Số lô/Sê-ri (Inventory > Master Data > Lots/Serial Numbers).

Hỗ trợ khởi tạo và quản lý số lô, số sê-ri các sản phẩm trong kho.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.