Open navigation

Bán hàng - Cấu hình


I. Giới thiệu:

Phân hệ Bán hàng (Sales) hỗ trợ khởi tạo và quản lý thông tin khách hàng, các sản phẩm, báo giá và các đơn hàng.

Phạm vi bài viết giới thiệu về tính năng Cấu hình (Configuration) thuộc phân hệ này.

 

II. Cấu hình:

1. Nhóm bán hàng (Sales Teams):

Vị trí chức năng: Bán hàng > Cấu hình > Nhóm bán hàng (Sales > Configuration > Sales Teams).

Bộ phận bán hàng có thể được chia thành nhiều nhóm bán hàng để dễ dàng quản lý và phân công thực hiện kế hoạch bán hàng.

 

 


 
2. Thành viên (Membership Information):

Vị trí chức năng: Bán hàng > Cấu hình > Thành viên (Sales > Configuration > Membership Information).

Hỗ trợ khách hàng mua và quản lý các gói thành viên. Hệ thống cũng cung cấp các tùy chọn để tự động gia hạn và thời gian dùng thử cho khách hàng.

 

 


 
3. Phương thức giao hàng (Delivery Methods):

Vị trí chức năng: Bán hàng > Cấu hình > Phương thức giao hàng (Sales > Configuration > Delivery Methods).

Người dùng thiết lập chi phí giao hàng mặc định hoặc chi phí giao hàng dựa trên điều kiện: khối lượng, số lượng, thể tích, giá trị đơn hàng,...

 

 


 
4. Đơn vị tính / Nhóm đơn vị tính (Units of Measure/Unit of Measure Categories):

Vị trí chức năng: Bán hàng > Cấu hình > Đơn vị tính/Nhóm đơn vị tính (Sales > Configuration > Units of Measure/Unit of Measure Categories).

Hỗ trợ khởi tạo các đơn vị tính cho sản phẩm.

 

 


 
5. Thuộc tính / Giá trị thuộc tính (Attributes/Attribute Values):

Vị trí chức năng: Bán hàng > Cấu hình > Thuộc tính/Giá trị thuộc tính (Sales > Configuration > Attributes/Attribute Values).

Thuộc tính: Thể hiện một đặc tính riêng biệt của sản phẩm mà người bán muốn phân biệt rõ giữa các phiên bản sản phẩm.

Giá trị thuộc tính: Tương ứng với mỗi Thuộc tính sẽ có một hay nhiều giá trị thuộc tính khác nhau.

 

 

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.