Open navigation

Bán hàng - Đơn hàng

iKeToan - Phân hệ sử dụng


I. Giới thiệu:

Phân hệ Bán hàng (Sales) hỗ trợ khởi tạo và quản lý thông tin khách hàng, các sản phẩm, báo giá và các đơn hàng.

Phạm vi bài viết giới thiệu về tính năng Đơn hàng (Sales Orders) thuộc phân hệ này.

 

II. Đơn hàng:

1. Khách hàng (Customes):

Vị trí chức năng: Bán hàng > Đơn hàng > Khách hàng (Sales > Sales Orders > Customers)

Cho phép tạo mới và hiển thị danh sách khách hàng đã được tạo.

 

 

2. Báo giá (Quotations):

Vị trí chức năng: Bán hàng > Đơn hàng > Báo giá  (Sales > Sales Orders > Quotations)

Báo giá trong ứng dụng bán hàng cho phép quản lý và tạo các báo giá khi khách hàng có nhu cầu mua hàng.

 

 

Lưu ý khi tạo một báo giá:

Bảng “Chi tiết đơn hàng”: Cho phép người dùng nhập tên hoặc mã sản phẩm để tìm kiếm sản phẩm trong báo giá. 

Bảng “Sản phẩm tùy chọn” hiển thị thông tin “sản phẩm khuyên dùng”, đề xuất những sản phẩm mà người bán cho là khách hàng quan tâm.

 

3. Đơn hàng (Orders):

Vị trí chức năng: Bán hàng > Đơn hàng > Đơn hàng  (Sales > Sales Orders > Orders)

Khi một báo giá được xác nhận trở thành đơn hàng, đơn hàng cho phép chúng ta tạo hóa đơn, và phiếu giao hàng sẽ tự động sinh ra để chuyển xuống kho giao hàng cho khách hàng.

 

 

4. Các hợp đồng (Contracts):

Vị trí chức năng: Bán hàng > Đơn hàng > Đơn hàng  (Sales > Sales Orders > Contracts)

Cho phép quản lý hợp đồng với các chức năng lập hóa đơn định kỳ, sử dụng cho hợp đồng khách hàng và hợp đồng nhà cung cấp.

 Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.