Open navigation

Báo cáo tình hình thay đổi lao động

iBHXH - Báo cáo lao độngThực hiện lập báo cáo tình hình thay đổi lao động, người dùng thực hiện như sau:

Thiết lập thông tin giao dịch với cơ quan quản lý lao động:


Khởi động phần mềm iBHXH™, “TT Chung” (1) > “Thông tin đơn vi” (2) > “Thông tin Cơ quan quản lý” (3) > Nhấn chọn  > Nhập “Thông tin giao dịch với  Cơ quan QLý lao động” (5) > Nhấn chọn Lưu (6)Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn iBCLĐ (1) > “Báo cáo tình hình thay đổi lao động” (2) > Tùy chọn Kỳ kê khai (3) > “Đồng ý” (4) để mở giao diện nhập liệu tờ khai.Người dùng nhập liệu trực tiếp trên phần mềm

    .Trong giao diện “Mẫu số 07” (1), lưu ý chọn “Loại hình doanh nghiệp” (2) > Nhập thông tin vào vùng nhập liệu (3)Sau khi hoàn tất nhập liệu và đính kèm tập tin, nhấn chọn Lưu (F5) để lưu lại dữ liệu và kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh để ký và nộp cho cơ quan quản lý lao động.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.