Open navigation

Đăng ký thang lương

iBHXH - Báo cáo lao độngI. Giới thiệu:

Chức năng “Đăng ký thang lương” hỗ trợ mẫu nhập liệu thông tin đăng ký thang bảng lương của doanh nghiệp, thực hiện gửi hồ sơ điện tử cho cơ quan quản lý lao động.

II. Hướng dẫn sử dụng:

1. Vị trí chức năng:2. Nhập liệu: 

Tùy chọn vị trí chức năng trên thanh tiêu đề, tạo lần nhập liệu.Xuất hiện bảng nhập liệu, gồm 3 bảng Công văn, Tờ khai & Đính kèm”Bảng “Công văn”, “Tờ khai”: nhập thông tin trực tiếp vào mẫu tờ khai.Bảng “Đính kèm”: hỗ trợ người dùng đính kèm hồ sơ nộp thêm chung với tờ khai chính.3. Ký & nộp hồ sơNhấn chọn “Ghi (F5)” sau khi hoàn tất nhập liệu, chọn “Có” để phần mềm kết xuất báo cáo ra hồ sơ hoàn chỉnh.Kết xuất báo cao ra hồ sơ hoàn chỉnh, thực hiện kiểm tra lại thông tin hồ sơ, sử dụng thiết bị chữ ký số để thực hiện ký & nộp hồ sơ điện tử cho cơ quan quản lý lao động.
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.