Open navigation

Giải quyết chế độ TNLĐ, BNN tổng hợp hoặc tái phát

iBHXH - Hồ sơ nghiêp vụ Chi chế độ


Để lập hồ sơ Giải quyết chế độ TNLĐ, BNN tổng hợp hoặc tái phát, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1) > “Sổ” (2) > “Chế độ ốm đau thai sản, dưỡng sức” > “[205] Giải quyết chế độ TNLĐ, BNN tổng hợp hoặc tái phát” (4). Xuất hiện bảng tùy chọn kỳ tình thuế, nhấp chọn “Đồng ý” (5)Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, tùy chọn hồ sơ theo nghiệp vụ phát sinh thực tế. Đối với trường hợp lập hồ sơ  giải quyết TNLĐ, BNN tái phát chọn các hồ sơ tại mục I (1). Đối với trường hợp lập hồ sơ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình đối với người TNLĐ, BNN lập hồ sơ theo mục II (2).Nhấn chọn “Lưu (F5)” để kết xuất ra báo cáo, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thực hiện chức năng gửi bưu điện
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.