Open navigation

Phân hệ Liên hệ


I. Giới thiệu

Phân hệ Liên hệ hỗ trợ người dùng khởi tạo, quản lý thông tin về khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, nhà phân phối, tài khoản người dùng nội bộ trong hệ thống quản lý tổng thể.

Đây là phân hệ cơ bản mặc định được cài đặt ngay từ ban đầu trong hệ thống quản lý tổng thể, kết nối dữ liệu với hầu hết các phân hệ quản lý nghiệp vụ khác trong hệ thống (mua hàng, bán hàng, chăm sóc khách hàng, kế toán…).

 

II. Tính năng:

1. Cấu hình:

1.1 Từ khóa liên hệ

Vị trí tính năng: Liên hệ > Cấu hình > Từ khóa liên hệ

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin thẻ gắn cho từng thông tin liên hệ, hỗ trợ là bộ lọc khi người dùng cần tìm kiếm nhanh thông tin liên hệ có cùng chung nhóm với thẻ liên hệ đã gắn.

  

 

1.2 Danh xưng:

Vị trí tính năng: Liên hệ > Cấu hình > Danh xưng

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin danh xưng, nội dung này được dùng để nhập trong quá trình khởi tạo thông tin liên hệ.


      

 

1.3 Phân khúc Ngành:

Vị trí tính năng: Liên hệ > Cấu hình > Phân khúc Ngành

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin ngành hoạt động, nội dung mặc định chỉ hỗ trợ cho thông tin liên hệ dạng doanh nghiệp, có thể cấu hình trong bản Bán hàng & Mua hàng.

 

 

1.4 Các quốc gia 

Vị trí tính năng: Liên hệ > Cấu hình > Các quốc gia 

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin quốc gia. Hệ thống cung cấp mặc định sẵn danh sách quốc gia trên thế giới, người dùng có thể thêm hoặc bớt nội dung này tuỳ theo nhu cầu quản lý.

  

 

1.5 Tỉnh/ TP/ Bang:

Vị trí tính năng: Liên hệ > Cấu hình > Tỉnh/ TP/ Bang 

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin tỉnh, thành phố, bang. Hệ thống cung cấp mặc định sẵn danh sách một số địa danh hành chính trên thế giới, người dùng có thể thêm hoặc bớt nội dung này tuỳ theo nhu cầu quản lý.

 

 

1.6 Nhóm quốc gia:

Vị trí tính năng: Liên hệ > Cấu hình > Nhóm quốc gia

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý nhóm thông tin các quốc gia có chung vị trí địa lý, khu vực…; quy định các sản phẩm dịch vụ có thể tuỳ chọn theo từng nhóm quốc gia.

 

 

Ngân hàng:

Vị trí tính năng: Liên hệ > Cấu hình > Ngân hàng

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin ngân hàng.

 

 

Ngân hàng:

Vị trí tính năng: Liên hệ > Cấu hình > Tài khoản ngân hàng

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin tài khoản ngân hàng.


 

2. Liên hệ:

Vị trí tính năng: Liên hệ > Liên hệ 

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin về khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, nhà phân phối, tài khoản người dùng nội bộ.

 

 

Bảng khởi tạo, quản lý chi tiết thông tin liên hệ:

Quản lý, tuỳ chỉnh chi tiết thông tin liên hệ.

Quản lý, tra cứu nhanh báo giá, đơn hàng, email chăm sóc khách hàng, hóa đơn.


 

Bảng Liên hệ & Địa chỉ: thêm thông tin liên hệ phụ.

 

 

Bảng Ghi chú nội bộ: nhập nội dung ghi chú, thông tin này chỉ thể hiện nội bộ trong hệ thống quản lý tổng thể.

 

 

Bảng Bán hàng & Mua hàng: định nghĩa đối tượng là khách hàng, nhà cung cấp hay nhà phân phối; thiết lập này liên quan đến việc có thể tuỳ chọn được thông tin liên hệ trong các phân hệ khác như Bán hàng, Mua hàng, Kho hàng.

 

 

Bảng Lập hóa đơn: thông tin tài khoản ngân hàng của đối tượng liên hệ và tài khoản kế toán theo sổ sách kế toán của đơn vị.

 Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.