Open navigation

Xử lý hóa đơn có sai sót

iXHD - Xuất hóa đơn điện tử


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách xử lý hóa đơn điện tử khi có phát sinh sai sót, thực hiện trong phần mềm iXHD™, đáp ứng yêu cầu theo nội dung hướng dẫn từ Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC của Cơ quan Thuế.

 

II. Yêu cầu chung:

Máy tính sử dụng hệ điều hành Windows;

Cài đặt phần mềm iXHD™;

Có tài khoản TS24pro để đăng nhập vào phần mềm iXHD™.

Có thiết bị chữ ký số để thực hiện ký, gửi hóa đơn điện tử.

Người lập, xuất hóa đơn điện tử (kế toán viên) căn cứ theo nội dung văn bản hướng dẫn từ Cơ quan Thuế:

Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020: hướng dẫn xử lý hóa đơn có sai sót;

Khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021: hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp;

Khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021: xử lý chuyển tiếp.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

1. Trường hợp 1: Người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua hàng có sai sót

1.1. Trình tự xử lý nghiệp vụ:

Bước 1: Thông báo với Cơ quan Thuế theo mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót;

Bước 2: Bên bán lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi Cơ quan Thuế để cấp mã hóa đơn mới thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

 

1.2. Các bước thực hiện trong phần mềm iXHD™:

Tra cứu hóa đơn điện tử đã sử dụng, khởi tạo thông báo sai sót (04/SS-HĐĐT);

Sử dụng thiết bị chữ ký số để ký, gửi thông báo này cho Cơ quan Thuế;

Chờ Cơ quan Thuế phản hồi chấp nhận (*);

Tra cứu hóa đơn điện tử đã sử dụng, tùy chọn Hủy hóa đơn đã thông báo sai sót;

Lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi Cơ quan Thuế;

Chờ Cơ quan Thuế cấp mã hợp lệ cho hóa đơn (*);

Gửi email thông báo hóa đơn đã lập đến cho người mua.

(*) Thời gian nhận được kết quả phản hồi từ Cơ quan Thuế sau 1 ngày làm việc

 

 

Tạo thông báo sai sót, sử dụng thiết bị chữ ký số để ký, gửi thông báo cho Cơ quan Thuế;

Chờ kết quả phản hồi chấp nhận thông báo sai sót từ Cơ quan Thuế.

 


Tra cứu hóa đơn điện tử đã sử dụng, tùy chọn Hủy hóa đơn đã thông báo sai sót.

 


Lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi Cơ quan Thuế.

 

 

Chờ Cơ quan Thuế cấp mã hợp lệ cho hóa đơn, gửi email thông báo hóa đơn đã lập đến cho người mua.

 

 

2. Trường hợp 2: Hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế đã gửi cho người mua sau đó người mua / người bán phát hiện có sai sót

2.1. Hóa đơn điện tử có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót:

2.1.1. Trình tự xử lý nghiệp vụ:

Bước 1: Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn;

Bước 2: Thông báo với Cơ quan Thuế theo mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

 

2.1.2. Các bước thực hiện trong trong phần mềm iXHD™:

Tra cứu hóa đơn điện tử đã sử dụng, khởi tạo thông báo sai sót (04/SS-HĐĐT);

Sử dụng thiết bị chữ ký số để ký, gửi thông báo này cho Cơ quan Thuế;

Chờ Cơ quan Thuế phản hồi chấp nhận (*).

(*) Thời gian nhận được kết quả phản hồi từ Cơ quan Thuế sau 1 ngày làm việc.

 

 

Tạo thông báo sai sót, sử dụng thiết bị chữ ký số để ký, gửi thông báo cho Cơ quan Thuế;

Chờ kết quả phản hồi chấp nhận thông báo sai sót từ Cơ quan Thuế.

 

 

2.2. Hóa đơn điện tử có sai mã số thuế; sai sót số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng:

Có thể lựa chọn thực hiện theo 1 trong 2 cách xử lý như sau:

Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót;

Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót.

2.2.1. Trình tự xử lý nghiệp vụ:

Bước 1: Thông báo với Cơ quan Thuế theo mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP;

Bước 2: Lập biên bản điều chỉnh / thay thế hóa đơn điện tử có sai sót;

Bước 3: Lập hóa đơn điện tử điều chỉnh / thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót, ký số gửi Cơ quan Thuế để cấp mã hóa đơn mới thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

2.2.2. Các bước thực hiện trong trong phần mềm iXHD™:

Tra cứu hóa đơn điện tử đã sử dụng, khởi tạo thông báo sai sót (04/SS-HĐĐT);

Sử dụng thiết bị chữ ký số để ký, gửi thông báo này cho Cơ quan Thuế;

Chờ Cơ quan Thuế phản hồi chấp nhận (*);

Tra cứu hóa đơn điện tử đã sử dụng, lập biên bản điều chỉnh / thu hồi thay thế hóa đơn điện tử có sai sót;

Lập hóa đơn điện tử điều chỉnh / thay thế, ký số gửi Cơ quan Thuế;

Chờ Cơ quan Thuế cấp mã hợp lệ cho hóa đơn (*);

Gửi email thông báo hóa đơn đã lập đến cho người mua.

(*) Thời gian nhận được kết quả phản hồi từ Cơ quan Thuế sau 1 ngày làm việc

 

 

Tạo thông báo sai sót, sử dụng thiết bị chữ ký số để ký, gửi thông báo cho Cơ quan Thuế, chờ kết quả phản hồi chấp nhận thông báo sai sót từ Cơ quan Thuế

 


Tra cứu hóa đơn điện tử đã sử dụng, lập biên bản điều chỉnh / thu hồi thay thế hóa đơn điện tử có sai sót

 


Lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi Cơ quan Thuế

 


Chờ Cơ quan Thuế cấp mã hợp lệ cho hóa đơn, gửi email thông báo hóa đơn đã lập đến cho người mua

 


3. Trường hợp 3: Cơ quan Thuế phát hiện hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế đã lập có sai sót:

3.1. Trình tự xử lý nghiệp vụ:

Bước 1: Cơ quan Thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP để người bán kiểm tra sai sót;

Bước 2: Theo thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB (*), người bán thực hiện thông báo với Cơ quan Thuế theo mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP về việc kiểm tra hóa đơn đơn điện tử đã lập có sai sót.

(*) Thông báo được Cơ quan Thuế gửi 2 lần cho đơn vị, có quy định thời gian đơn vị cần phản hồi lý do sai sót cho Cơ quan Thuế; trong trường hợp quá hạn đơn vị không phản hồi, thì Cơ quan Thuế sẽ xem xét chuyển sang trường hợp kiểm tra về sử dụng hóa đơn điện tử

 

3.2. Các bước thực hiện trong trong phần mềm iXHD™:

Tra cứu hóa đơn điện tử đã sử dụng, khởi tạo thông báo sai sót (04/SS-HĐĐT);

Sử dụng thiết bị chữ ký số để ký, gửi thông báo này cho Cơ quan Thuế;

Chờ Cơ quan Thuế phản hồi chấp nhận (*);

Lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi Cơ quan Thuế;

Chờ Cơ quan Thuế cấp mã hợp lệ cho hóa đơn (*);

Gửi email thông báo hóa đơn đã lập đến cho người mua.

(*) Thời gian nhận được kết quả phản hồi từ Cơ quan Thuế sau 1 ngày làm việc.

 

 

Tạo thông báo sai sót, sử dụng thiết bị chữ ký số để ký, gửi thông báo cho Cơ quan Thuế, chờ kết quả phản hồi chấp nhận thông báo sai sót từ Cơ quan Thuế

 


Lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi Cơ quan Thuế

 

 

Chờ Cơ quan Thuế cấp mã hợp lệ cho hóa đơn, gửi email thông báo hóa đơn đã lập đến cho người mua

 

 

4. Trường hợp 4: Xử lý hóa đơn giấy / hóa đơn điện tử loại cũ theo Thông tư 32/2011/TT-BTC có sai sót khi doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử loại mới theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

4.1. Trình tự xử lý nghiệp vụ:

Bước 1: Người bán & người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót;

Bước 2: Người bán thực hiện thông báo với Cơ quan Thuế theo mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP;

Bước 3: Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót.

 

4.2. Các bước thực hiện trong trong phần mềm iXHD™:

Tạo thông báo sai sót (04/SS-HĐĐT);

Sử dụng thiết bị chữ ký số để ký, gửi thông báo này cho Cơ quan Thuế;

Chờ Cơ quan Thuế phản hồi chấp nhận (*);

Lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi Cơ quan Thuế;

Chờ Cơ quan Thuế cấp mã hợp lệ cho hóa đơn (*);

Gửi email thông báo hóa đơn đã lập đến cho người mua.

(*) Thời gian nhận được kết quả phản hồi từ Cơ quan Thuế sau 1 ngày làm việc

 

 

Tạo thông báo sai sót, sử dụng thiết bị chữ ký số để ký, gửi thông báo cho Cơ quan Thuế, chờ kết quả phản hồi chấp nhận thông báo sai sót từ Cơ quan Thuế

 


Lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi Cơ quan Thuế

 

 

Chờ Cơ quan Thuế cấp mã hợp lệ cho hóa đơn, gửi email thông báo hóa đơn đã lập đến cho người mua

 

 

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.