Open navigation

Tài khoản sử dụng

2ez Webapp


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết giới thiệu về tính năng quản lý tài khoản sử dụng trong hệ thống 2EZ.

Tính năng quản lý tài khoản sử dụng hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin tài khoản đăng nhập trong hệ thống.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí tính năng

Khởi tạo tài khoản

Hủy bỏ tài khoản

Vai trò người dùng

 

1. Vị trí tính năng:

Phân hệ Cài đặt > Người dùng & Công ty > Người dùng.

  

 

 

2. Khởi tạo tài khoản:

Đầu tiên, hãy thêm tên của người dùng mới & địa chỉ email, đây là tên đăng nhập mà người dùng sẽ sử dụng để đăng nhập vào phần mềm;

Trong Quyền truy cập, có thể chọn ứng dụng mà người dùng có thể truy cập sử dụng;

Các cấp quyền khác nhau có sẵn tùy thuộc vào từng phân hệ sử dụng của phần mềm;

Hoàn tất việc chỉnh sửa trang, nhấp chọn Lưu, 1 email tự động được gửi đến người dùng. Người dùng cần nhấp vào email này để chấp nhận lời mời tham gia & thực hiện tạo mật khẩu đăng nhập;

Mật khẩu đăng nhập được khởi tạo bởi người dùng khi lần đầu kết nối với hệ thống, hoặc có thể thay đổi trong giao diện khởi tạo tài khoản này bởi quản trị viên.

 

 

 

3. Huỷ bỏ tài khoản:

Vào Cài đặt > Người dùng / nhấp chọn vào ô thông tin số lượng người dùng đã kích hoạt.

 

 

 

Trong danh sách tài khoản người dùng, nhấp vào người dùng muốn hủy kích hoạt;

 

 

Trong bảng quản lý thông tin tài khảon người dùng, di chuyển con trỏ chuột đến trạng thái Hoạt động (trên cùng bên phải), nhấp vào Hiệu lực để thay đổi trạng thái tại đây thành Vô hiệu ngay lập tức.

 

 

Lưu ý: Không bao giờ hủy kích hoạt tài khoản người dùng là quản trị viên.

 

4. Vai trò người dùng:

Tính năng này hỗ trợ khởi tạo, quản lý nhóm quyền truy cập đặc thù theo vị trí công việc cho tài khoản sử dụng;

Nhóm vai trò này có thể chọn áp dụng nhanh trong giao diện tạo tài khoản;

Quản trị viên sẽ không phải mất nhiều thời gian tùy chọn phân quyền cho từng phân hệ sử dụng;

4.1. Vị trí tính năng:

Phân hệ Cài đặt > Người dùng & Công ty > Vai trò người dùng.

 

 

 

4.2.    Khởi tạo vai trò người dùng:

 

 

Gán vai trò cho tài khoản đăng nhập (thực hiện trong tính năng Người dùng).

 

 

 


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.