Open navigation

Thiết lập app Home Assistant

SafetySigning | Phần mềm sử dụng


I. Giới thiệu:

Trình ký từ xa qua hệ thống Home Assistant, thực hiện cấu hình & sử dụng theo những nội dung sau:

. Cấu hình thiết bị Raspberry Pi;

. Thu thập thông tin mã thiết bị, mã chứng thư số, mã PIN của thiết bị chữ ký số;

. Thiết lập app SafetySigning;

. Thiết lập app Home Assistant;

. Ký từ xa, kiểm tra hồ sơ đã ký.

Phạm vị bài viết này hướng dẫn cách thiết lập app Home Assistant.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

1. Cài đặt, đăng nhập:

 

Nhập liên kết với thiết bị theo cấu trúc dòng thông tin

http://<địa chỉ IP của thiết bị Pi>:8123

Tên đăng nhập: root    

Mật khẩu: 123456 (mật khẩu mặc định, có thể thay đổi sau khi đăng nhập lần đầu)

2. Tạo nút chức năng ký từ xa:


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.