Open navigation

Tra cứu biên lai

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng tra cứu biên lai (Quản lý tờ khai thu phí) trong phần mềm iHaiQuan.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng: Nghiệp vụ khác > Tra cứu biên lai

Nhập thông tin khai báo cần tra cứu biên lai;

Chọn Khai báo (F9) (sử dụng thiết bị chữ ký số để ký nộp tờ khai đăng ký);

Bảng thông tin tờ khai đã lập, kết quả xử lý trả về từ hệ thống Hải quan.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.