Open navigation

Konect24 kết nối SafetySigning

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện cấu hình Konect24 tạo thông số kết nối với ứng dụng di động SafetySigning.

Việc cấu hình này hỗ trợ tạo nút Ký ngay để có thể thực hiện ký số hồ sơ điện tử đã lưu trên Google Drive ngay trên ứng dụng di động SafetySigning.

Đây là 1 trong 2 nội dung cấu hình cần thực hiện, để có thể tạo thông tin ký số RemoteSigner trên ứng dụng di động SafetySigning, bao gồm:

. Cấu hình ký số Google Drive trong phần mềm RemoteSingner

. Cấu hình RemoteSigner với SafetySigning trong phần mềm Konect24


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở bảng chức năng thực hiện

Trong phần mềm Konect24, vào mục Kết nối ứng dụng, chọn mở RemoteSigner.

Cấu hình tạo thông số kết nối với ứng dụng di động SafetySigning

1. Đánh dấu chọn Công khai web;

2. Nhấn nút Chạy dịch vụ;

3. Thông tin Địa chỉ web công khai được tự động khởi tạo; giữ nguyên giá trị mặc định tại đây;

4. Thông số Kết nối RemoteSigner được tự động khởi tạo;

5. Chọn Sao chép tất cả để sao chép toàn bộ thông số kết nối, lưu lại thông tin này để thuận tiện cho việc thêm kết nối RemoteSigner trong ứng dụng dị động SafetySigning (lưu ra Notepad, Word…)

Diễn giải thông tin nút chức năng hỗ trợ

1. Chạy dịch vụ;

2. Ngừng dịch vụ;

3. Khởi động lại dịch vụ;

4. Thông tin chạy dịch vụ web;

5. Thông tin công khai dịch vụ;

6. Làm mới thông số kết nối (*);

7. Sao chép thông số kết nối (riêng lẻ).

(*) Chọn thực hiện chức năng này, thông số kết nối sẽ tạo mới ngẫu nhiên lại nội dung; cần sao chép và cập nhật lại thông tin thiết lập kết nối RemoteSigner trong ứng dụng dị động SafetySigning.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.