iXHD - Thiết lập cơ bản


Để bắt đầu sử dụng các chức năng trong ứng dụng XuatHoaDon™, người dùng cần thực hiện cài đặt mới thông tin quyết định, tạo mẫu và thông báo phát hành hoá đơn, các bước thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Hệ Thống“ (1) > “Quyết Định” (2) > “Thêm mới quyết định” (3).Nhập thông tin vào mẫu quyết định > chọn hình thức hóa đơn cần đăng kí với cơ quan thuế (hóa đơn điện tử), nhập số quyết định và tùy chọn ngày quyết định áp dụng hình thức hóa đơn điện tử tại đơn vị.Kiểm tra những thông tin hiển thị mặc định, nhập ngày bắt đầu áp dụng quyết định sử dụng hóa đơn (1), Nhập thông tin số giấy phép kinh doanh (1) và cơ quan thuế quản lý (2) > Tùy chọn loại hóa đơn cần sử dụng (3).Tùy theo mẫu hóa đơn đã chọn,mẫu loại hóa đơn sẽ tự động hiện thị thông tin, người dùng có thể nhập lại thông tin mẫu hóa đơn cho đơn vị của mình (1) > nhập ngày thi hành quyết định (2) > nhập “Tên người ký” (3) > nhấn chọn “Ghi” (4) để hoàn tất việc nhập liệu.Thực hiện theo những bảng hướng dẫn hiện ra để hoàn tất việc tạo mới quyết định, nhấn chọn “Xác nhận đăng ký” để lưu lại thông tin khởi tạo.


 

Lưu ý: Mẫu quyết định đã được xác nhận thì không thể thay đổi hoặc xóa bỏ. Trường hợp cài đặt quyết định cho hóa đơn điện tử người dùng cần thiết bị chữ ký số để ký xác nhận cho quyết định này.

Nhấn chọn “Cài đặt hóa đơn” (2).Tùy chọn loại hóa đơn cần cài đặt để tạo mẫu hóa đơn > Nhấn “Thêm mới”.Người dùng kiểm tra nhập đầy đủ và đúng thông tin hình thức, mẫu số và ký hiệu hóa đơn (1), tùy chọn mẫu hóa đơn cần tạo (2), trong ứng dụng hỗ trợ sẵn mẫu hóa đơn cho phép người dùng tùy chỉnh lại một số nội dung hiển thị trên hóa đơn như màu sắc, phông chữ … Màn hình bên phải thể hiện mẫu hóa đơn để người dùng có thể nhận biết vị trí nội dung đang tùy chỉnh là gì (3). Nhấn “Tiếp tục” (4) sau khi hoàn tất nhập liệu.


 

Nhấn chọn “Thông báo phát hành hóa đơn” (2) > “Thêm mới phát hành” (3). Tùy chọn hình thức hóa đơn > Nhấn “Chọn hóa đơn”. Đánh dấu vào ô “Chọn” > Nhấn “Chọn hóa đơn”. Nhập thông tin đơn vị từ nội dung số 6 đến số 8 -> Nhấn “Ghi” sau khi hoàn tất nhập liệu. Thực hiện theo những bảng hướng dẫn hiện ra tiếp theo, chương trình hỗ trợ xuất dữ liệu cài đặt ban đầu để nộp cho Cơ quan Thuế qua iHTKK hoặc ký nộp hồ sơ qua dịch vụ của TS24. Chọn “Xem và in” để xem hoặc in lại nội dung thông báo phát hành vừa tạo > Chọn “Xác nhận đăng ký” để hoàn tất quá trình cài đặt.


Lưu ý: xác nhận đăng ký chỉ thực hiện được khi thời gian trên máy tính đúng theo ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn trên thông báo phát hành hóa đơn.

 Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved