iHaiQuan - Tờ khai nhập khẩu 


Để thực hiện sửa tờ khai nhập khẩu sau khi đã khai báo chính thức, trong ứng dụng iHaiQuan™ đơn vị thực hiện như sau: 


Bước 1: Mở tờ khai nhập khẩu đã khai báo chính thức cần sửa, trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào “Tờ khai XNK” (1) > “Tìm tờ khai xuất nhập khẩu” (2).Nhấn chọn “Tờ khai nhập khẩu” (3) > Nhấn “Hiển thị tất cả” (4) > Nhấn “Tìm” (5) > Nhấn vào tờ khai cần thực hiện nghiệp vụ IDD ở (6)Bước 2: Thực hiện nghiệp vụ “Khai lấy thông tin sửa (IDD)”.(1): Nhấn tab “Khai lấy thông tin sửa (IDD)”.

(2): Nhấn nút “Khai lấy thông tin sửa (IDD)”.

(3): Chọn “Chữ ký số” của đơn vị và nhấn “Ký”.

(4): Nhập “Mã pin” chữ ký số của đơn vị và nhấn “Đăng nhập”.

(5): Xem cửa sổ Thông báo từ Hải Quan và trả về “Số TK”, chờ hộp thoại xuất hiện dòng chữ “END_OF_MESSAGE” và nhấn “Đóng”.


Bước 3: Sửa chỉ tiêu và khai chính thức sửa (IDE)


Đơn vị sửa những chỉ tiêu cần sửa trên tờ khai, sau khi sửa xong nhấn chọn “Lưu” và thực hiện khai báo lại nghiệp vụ “IDA/IDA01”.Sau khi khai báo nghiệp vụ “IDA/IDA01”, đơn vị muốn khai sửa chính thức tờ khai thì nhấn “Khai chính thức sửa IDE”:
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved