HR24 - Quản lý người lao động


I. Giới thiệu:

Tính năng “Định nghĩa danh mục” trong ứng dụng HR24™ (bộ sản phẩm TS24pro) hỗ trợ người dùng thiết lập ban đầu thông tin về phòng ban, vị trí công việc & thông tin chi tiết về người lao động.

Đây là những thông tin thiết lập cơ bản, người dùng cần thực hiện nhập liệu vào chức năng này, để có thể sử dụng tiếp những chức năng hỗ trợ về chấm công, tính lương, tính thuế TNCN, tổng hợp bảng kê tiền đóng BHXH, BHYT... 


II. Hướng dẫn:

1. Vị trí tính năng:2. DM đơn vị/phòng ban:

Hỗ trợ khởi tạo danh mục thông tin phòng ban của đơn vị.3. DM vị trí công việc:

Hỗ trợ khởi tạo danh sách vị trí công việc và cách tính lương cho từng vị trí công việc, tùy theo mô hình của doanh nghiệp.Bảng thiết lập “Lương cố định”: hỗ trợ thiết lập thông tin cho vị trí hưởng lương cố định, gồm nhiều cột thông tin chi tiết, để dễ dàng nhận biết trong quá trình sử dụng, tạm thời có thể chia những cột thông tin này theo 4 nhóm cơ bản sau:

Nhóm định nghĩa về “Vị trí”: gồm cột thông tin mã vị trí, tên vị trí dùng để qui định vị trí làm việc hưởng theo lương cố định, tương ứng với mô hình hoạt động của công ty.Nhóm định nghĩa về “Mức lương BHXH”: qui định mức lương làm căn cứ đóng BHXH, có thể thiết lập theo hệ số hoặc tiền đồng, trường hợp thiết lập theo hệ số thì lưu ý nhập giá trị vào ô “Lương cơ bản”.Nhóm định nghĩa về “Mức lương thực tế”: qui định các khoản để tổng hợp ra lương trả cho người lao động, khoản giảm trừ để tính thuế TNCN, phụ cấp và các khoản trả thay; có thể thiết lập tự động cách tích lương trong những trướng hợp làm tăng ca thêm giờ.Nhóm định nghĩa về “Thời gian làm việc”“Đi trễ - Về sớm”: hỗ trợ thiết lập thời gian làm việc theo mô hình của doanh nghiệp, làm cơ sở để thực hiện tiếp chức năng chấm công trên ứng dụng, ngoài ra còn có thể thiết lập tự động các mức phạt đối với những trường hợp đi trễ về sớm, tùy theo qui định của đơn vị.Vị trí “Lương theo sản phẩm”“Lương thời vụ” về cơ bản cách thiết lập tương tự như vị trí “Lương cố định”, nhưng trong nhóm lương thực tế của “Lương sản phẩm” thì có thêm nội dung thiết lập tính lương theo sản phẩm và doanh thu, “Lương thời vụ” thì không có nội dung qui định về mức lương đóng BHXH.


4. Danh mục đơn vị phụ thuộc:

Hỗ trợ thiết lập thông tin kết nối với tài khoản TS24pro của chi nhánh/đơn vị phụ thuộc, trong trường hợp dùng chung dịch vụ của TS24, để công ty chính có thể quản lý chung thông tin người lao động tại nhiều đơn vị trực thuộc của mình.5. DM ngày nghỉ:

Hỗ trợ thiết lập thông tin các ngày nghỉ trong năm của đơn vị. Nội dung này được tự động tính trừ trong thông tin chấm công & tính lương cho người lao động.6. Thông tin chi tiết NLĐ:

Hỗ trợ thiết lập, quản lý dễ dàng danh sách người lao động hiện có tại doanh nghiệp.

Dữ liệu này được hỗ trợ đồng bộ với ứng dụng iBHXH™, lấy nhanh thông tin người lao động vào hồ sơ nghiệp vụ cần kê khai để giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Bảng danh sách thông tin chi tiết của người lao động: cột thông tin “Nơi làm việc (chính)”, “Vị trí công việc” sẽ lấy thông tin đã khai báo trong 2 bảng danh sách trước đó vào phần nhập liệu, các cột thông tin chi tiết khác do người dùng tự nhập vào, cột cuối cùng về bên phải là cột “Chi tiết”, có thể nhấn đúp vào đây để mở xem bảng “Chi tiết thông tin NLĐ: …”.Bảng “Chi tiết”: hỗ trợ thiết lập thông tin hồ sơ cá nhân cho người lao động.
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved