HR24 - Quản lý người lao động


I. Giới thiệu:

Tính năng “Tổng hợp” hỗ trợ người dùng xuất bảng lương hoàn chỉnh cho người lao động, dữ liệu được tổng hợp từ thông tin chấm công; nội dung bảng lương hoàn chỉnh có thể gửi email đến riêng từng người lao động, xuất file trình ký nội bộ, dữ liệu tính thuế TNCN.

 

II. Hướng dẫn:

1. Vị trí tính năng:


2. Chi tiết chi trả lương và thuế TNCN của NLĐ:  

Hỗ trợ tra cứu lại danh sách các khoản thu nhập của người lao động, có thể tổng hợp riêng cho từng đối tượng, nhóm đối tượng chung phòng ban hoặc tất cả đối tượng và xuất file excel để lưu về máy tính.3. Bảng lương tổng hợp:

Tùy chọn tháng thực hiện, bên dưới nhấn chọn “Thêm mới”, xuất hiện số lần thì chọn vào đây để có thê thao tác trong bảng tổng hợp ở bên phải.
“Xử lý dữ liệu”: tùy chọn để đưa số liệu vào bảng lương, có thể nạp từ file mẫu hoặc nạp tự động từ nhóm “Chấm công” vào.

“Đã thanh toán”: tùy chọn để thực hiện lưu lại thông tin bảng lương sang mục “Bảng kê đã duyệt & đã NT BHXH” trong “Quản lý NLĐ” trên thanh công cụ.

“Lưu (F5)”: tùy chọn để lưu lại nội dung trên bảng thông tin.

“Xóa”: tùy chọn  xóa toàn bộ nội dung hiển thị.

“Xuất Excel”: tùy chọn  tạo file excel bảng lương để lưu về máy tính.

“Thoát”: tùy chọn để đóng giao diện đang hiển thị.Sau khi lưu thông tin trong lần tổng hợp lương, chọn lại vào tháng tổng hợp, nhấn chọn Xử lý dữ liệu > Tổng hợp lại từ lần tính lương để tổng hợp số liệu lần cuối cùng cho tháng đó, thông tin tổng hợp tại đây sẽ ghi nhận Loại thu nhập (Gross, Net) để làm cơ sở chuyển dữ liệu cho bảng lương tính thuế TNCNNhấn chọn “Tính năng mở rộng” để thực hiện xuất file thông tin tài khoản ngân hàng của người lao động để gởi cho ngân hàng, thực hiện chi trả lương qua thẻhoặc gởi phiếu lương chi tiết đến cho từng người lao động.Có thể chọn vào tên từng người lao động để kiểm tra lại nội dung của phiếu lương.4. Bảng lương đã duyệt:  

Trong “Bảng lương tổng hợp”, sau khi đã lưu và xuất file in ra giấy trình lãnh đạo ký duyệt để chi lương và đóng tiền bảo hiểm, nhấn chọn “Đã thanh toán” thì dữ liệu sẽ được chuyển tiếp sang bảng tính năng này. Trường hợp người dùng chưa thực hiện theo các bước trên thì bảng lương đã duyệt sẽ không có nội dung hiển thị.


5. Bảng lương khai thuế TNCN:

Sau khi lưu lại thông tin trong bảng lương tổng hợp, số liệu liên quan đến việc tính thuế TNCN sẽ được tự động tổng hợp vào đây, người dùng có thể xuất bảng số liệu này để cập nhật vào hồ sơ quyết toán thuế TNCN để nộp báo cáo cho cơ quan Thuế.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved