EduSys - Phân hệ sử dụng


I. Giới thiệu:

Phân hệ “Điểm danh” (Attendances) hỗ trợ người dùng quản lý điểm danh học viên. Tự động tạo báo cáo thông kê sau khi điểm danh. 

Phân hệ này là một trong những phân hệ cơ bản và mặc định có thể cài đặt ban đầu trong hệ thống quản lý tổng thể.


II. Tính năng: 

1. Đăng ký điểm danh (Attendance Registers):

Vị trí tính năng: Điểm danh > Đăng ký điểm danh (Attendances > Attendances Registers)

Hỗ trợ tạo lớp học cần điểm danh.Thông tin lớp học cần điểm danh: lớp học, khóa học…2. Bảng điểm danh (Attendance Sheets):

Vị trí tính năng: Điểm danh > Bảng điểm danh (Attendances > Attendances Sheets)

Hỗ trợ tạo danh sách điểm danh theo lớp điểm danh đã tạo trước đó. Bảng điềm danh theo từng ngày. 


  

“Bảng điểm danh” gồm:

. Thông tin lớp học cần điểm danh: Lớp đăng ký điểm danh, tên, phiên, ngày (1).

. Tạo danh sách học viên của lớp học cần điểm danh và tiến hành điểm danh (2).

. Quy trình tính năng “Bảng điểm danh” hoạt động: (3)

 “Dự kiến” (Draft) > “Bắt đầu điểm danh” (Attendance Start) > “Kết thúc điểm danh” (Attendance Taken)


 

3. Dòng điểm danh (Attendance Line):

Vị trí tính năng: Điểm danh > Dòng điểm danh (Attendances > Attendances Line)

Hỗ trợ cập nhật danh sách đã điểm danh ở “Bảng điểm danh” theo tên từng học viên. Hỗ trợ tạo điểm danh từng học viên. Người dùng dễ dàng lọc dữ liệu để kiểm tra thông tin điểm danh theo: lớp, học viên, danh sách có mặt…


 

Tạo thông tin và điểm danh theo từng học viên.

 


4. Báo cáo phân tích (Analysis Report): 

Vị trí tính năng: Điểm danh > Báo cáo phân tích (Attendances > (Analysis Report).

Hỗ trợ tạo bảng thống kê dữ liệu đã điểm danh theo lớp. Người dùng có thể xem chi tiết số liệu điểm danh của mỗi lớp bằng cách chọn dòng số liệu của lớp đó. 
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved