EduSys - Phân hệ sử dụng


I. Giới thiệu:

Phân hệ “Bài tập” (Assignments) hỗ trợ giáo viên khởi tạo, phân bố và quản lý các bài tập cho từng học viên, nhóm học viên hoặc toàn bộ học phần. Hỗ trợ học viên nộp bài tập và nhận kết quả từ giáo viên.

Phân hệ này là một trong những phân hệ cơ bản và mặc định có thể cài đặt ban đầu trong hệ thống quản lý tổng thể.


II. Tính năng: 

1. Cấu hình (Configuration):

Loại bài tập (Assignment Types)

Vị trí tính năng: Bài tập > Cấu hình > Loại bài tập (Assingments > Configuration > Assignment Types)

Hỗ trợ khởi tạo các loại bài tập, nhằm dễ dàng phân loại khi giáo viên tạo bài tập. 


 

2. Bài tập (Assingments):

2.1. Bài tập (Assingments):

Vị trí tính năng: Bài tập > Bài tập > Bài tập (Assingments > Assingments > Assingments)

Hỗ trợ khởi tạo các thông tin của bài tập.Tạo thông tin bài tập: cung cấp các thông tin sau để khởi tạo bài tập (1).

Quy trình hoạt động của tính năng “Bài tập”: (2)

“Dự kiến” (Draft) > “Đã mở” (Published) > “Kết thúc” (Finished)

 


Bảng “Thông tin cơ bản” (Basic Information): cung cấp thông tin về thời gian giao bài tập, nộp bài tập; điểm số và đề bài (3).Bảng “Thông tin phân bố” (Allocation Information): chọn danh sách học viên được giao bài tập (4). 

Lưu ý: danh sách học viên được lấy từ danh sách học viên thuộc học phần.Bảng “Nộp bài” (Submissions): cập nhật danh sách các học viên đã nộp bài, sau đó giáo viên sẽ đánh giá, chấm điểm bài tập đã nộp (5).


 

2.2 Nộp bài tập (Assigment Submissions):

Vị trí tính năng: Bài tập > Bài tập > Nộp bài tập (Assingments > Assingments > Assingment Submissions)

Hỗ trợ quản lý các bài tập đã hoàn thành và nộp về hệ thống, sau đó giáo viên sẽ đánh giá, chấm điểm bài tập đã nộp. 
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved