EduSys - Phân hệ sử dụng


I. Giới thiệu:

Phân hệ “Tuyển sinh” (Admissions) hỗ trợ người dùng khởi tạo, quản lý thông tin về việc tuyển sinh, đăng ký nhập học.

Phân hệ này là một trong những phân hệ cơ bản và mặc định có thể cài đặt ban đầu trong hệ thống quản lý tổng thể.


II. Tính năng:

1. Đăng ký tuyển sinh (Admission Registers):

Vị trí tính năng: Tuyển sinh > Tuyển sinh > Đăng ký tuyển sinh (Admission > Admission > Admission Registers)

Hỗ trợ tạo thông báo tuyển sinh cho các khóa học, thông báo tuyển sinh có thể liên kết với website để các học viên tham gia đăng ký ứng tuyển trực tuyến.Tạo thông báo tuyển sinh:

. Thông tin khóa học cần tạo thông báo tuyển sinh (1).

. Danh sách học viên đã đăng ký vào thông báo tuyển sinh (2).

. Quy trình làm việc sau khi tạo thông báo tuyển sinh: (3)

“Dự kiến” (Draft) > “Xác nhận” (Confirmed) > “Thu thập đơn tuyển sinh” (Application Gathering) > “Trong quá trình nhập học” (Admission process) > “Hoàn thành” (Done).

 

 


2. Đăng ký (Applications):

Vị trí tính năng: Tuyển sinh > Tuyển sinh > Đăng ký (Admission > Admission > Applications)

Hỗ trợ đăng ký tuyển sinh/nhập học trực tiếp trong hệ thống.


Thông tin đăng ký tuyển sinh:

Thông tin cơ bản: cung cấp các thông tin cơ bản của học viên (1).


Bảng “Chi tiết tuyển sinh” (Admission Details): điền và lựa chọn các thông tin của khóa học, học phần đang tuyển sinh mà người dùng muốn đăng ký (2).


Bảng “Học vấn chi tiết” (Educational Details): cung cấp thông tin các khóa học đã tham gia trước đó và kết quả đã đat được (3).


Bảng “Thông tin cá nhân” (Personal Details): cung cấp những thông tin cá nhân của học viên đăng ký (4).


3. Báo cáo (Report):

Vị trí tính năng: Tuyển sinh > Báo cáo > Báo cáo tuyển sinh (Admission > Reports > Admission Report)

Hỗ trợ in báo cáo cho đợt tuyển sinh, báo cáo danh sách tất cả sinh viên đã đăng ký tuyển sinh. 


   Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved