EduSys - Phân hệ sử dụng


I. Giới thiệu:

Phân hệ “Hệ thống quản lý học tập” (LMS) hỗ trợ người dùng khởi tạo, quản lý thông tin các khóa học trực tuyến.

Cung cấp kho lưu trữ các loại tài liệu cho mỗi khóa học.


II. Tính năng: 

1. Cấu hình (Configuration):

Vị trí tính năng: LMS > Cấu hình > Danh mục khóa học (LMS > Configuration > Course Category)

Hỗ trợ tạo các danh mục để phân nhóm cho các khóa học.


2. Tổng quan khóa học (Course Dashboard):

Vị trí tính năng: LMS > Tổng quan khóa học (LMS > Course Dashboard)

Cung cấp thông tin tổng quan các khóa học trực tuyến, giúp người dùng quản lý các thông tin của khóa học nhanh chóng và dễ dàng hơn.3. Khóa học (Course):

Vị trí tính năng: LMS > Khóa học (LMS > Course)

Khởi tạo và quản lý thông tin khóa học trực tuyến


 

. Thông tin khóa học (1)

. Quy trình tạo khóa học (2)

“Dự kiến” (Draft) > “Xác nhận” (Confirm) > “Đóng” (Closed).Bảng “Tổng quan” (General):

. “Chính sách hiển thị” (Visibility Policy): hiển thị khóa học với những đối tượng nào.

Có 3 lựa chọn:

“Mọi người” (Everyone)

“Chỉ những người dùng đã đăng nhập” (Only logged in User)

“Chỉ những người dùng được mời tham gia” (Only Invited User)

. “Navigation Policy” (Chính sách điều hướng): người dùng có thể điều hướng từ tài liệu này sang tài liệu khác.

 Có 2 lựa chọn:

“Lộ trình học tự do” 

“Lộ trình học theo tuần tự”

. “Chứng chỉ” (Certificate): tích vào ô này nếu hoàn thành khóa học, học viên được cấp chứng chỉ.

. “Mô tả ngắn gọn” (Short Description): mô tả ngắn gọn về khóa học, như một lời giới thiệu.

. “Mô tả đầy đủ” (Full Description): mô tả đầy đủ các thông tin về nội dung, mục tiêu, đối tượng, yêu cầu… của khóa học.

 

Bảng “Ghi danh” (Enrollments): danh sách những người dùng đã đăng ký tham gia khóa học.Bảng “Tài liệu khóa học” (Course Materials): danh sách những tài liệu của khóa học được cung cấp.


 

Thêm tài liệu:

. Số thứ tự và tên tài liệu/nhóm tài liệu (1).

. Chọn thêm mới tài liệu hoặc chọn tài liệu đã được lưu trữ (2).


Giao diện hiển thị tài liệu khóa học ở website: học viên đã đăng ký tham gia khóa học, sẽ tham khảo tài liệu tại đây. Tài liệu ở đây có thể thiết lập “Bảng xem trước” (Preview) hoặc chỉ hiện thị tên tài liệu.

 


Để xem được tài liệu của khóa học, học viên phải chọn đúng khóa học mình đã đăng ký, chọn “Bắt đầu khóa học” (Start Course). Danh sách tài liệu sẽ xuất hiện. 

Mỗi tài liệu được xem, sẽ được hệ thống ghi nhận.


Bảng “Giáo viên” (Faculties): danh sách giáo viên của khóa học.


Bảng “Khóa học đề xuất” (Suggested Course): cung cấp các khóa học có liên quan hoặc tương tự để đề xuất cho người dùng tham gia. 


 

Bảng “Danh mục” (Categories): chọn tên danh mục của khóa học này. Các danh mục khóa học đã được thiết lập ở phần cấu hình. 4. Tài liệu (Material):

Vị trí tính năng: LMS > Tài liệu (LMS > Material)

Kho lưu trữ các loại tài liệu cung cấp cho các khóa học. Với sự đa dạng các loại tài liệu: văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, ngân hàng câu hỏi (chung dữ liệu với ngân hàng câu hỏi ở phân hệ “Bài kiểm tra” (Quiz))


 

Tạo thông tin lưu trữ tài liệu (1)

. “Tên tài liệu” (Name)

. “Người dùng” (User): hệ thống sẽ mặc định tài khoản đang đăng nhập là người tạo tài liệu này. 

. “Website URL”: địa chỉ website đăng tải khóa học online và tài liệu này.

Xuất bản ở website (2): chọn ở đây để Published / Unpublished tài liệu này ở website. 


    

Bảng “Tổng quan” (General)

. “Tự động xuất bản” (Auto Publish): tự động xuất bản tài liệu cho những người dùng đã đăng ký khóa học đó. 

. “Loại tự động xuất bản” (Auto Publish Type): lựa chọn thời gian hoặc ngày sẽ xuất bản tài liệu.


 

Bảng “Tài liệu” (Document): chọn loại tài liệu tương ứng, sau đó chọn tệp tài liệu để đăng tải lên.


 

Bảng “Mô tả” (Description): cung cấp thông tin mô tả về tài liệu này.


 

5. Ghi danh (Enrollments):

Vị trí tính năng: LMS > Ghi danh (LMS > Enrollments)

Cập nhật danh sách các học viên đã đăng ký tham gia khóa học.


 

Các thông tin khóa học, học viên đã đăng ký (1).

Ghi nhận danh sách các tài liệu học viên đã xem (2).
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved