EduSys - Phân hệ sử dụng


 I. Giới thiệu:

Phân hệ “Học viên” (Students) hỗ trợ người dùng khởi tạo, quản lý và lưu trữ các thông tin, các hoạt động của tất cả học viên. Hỗ trợ học viên dễ dàng tìm kiếm và kiểm tra thông tin về các khóa học, thông tin học phí…của mình, cũng như các hoạt động khác diễn ra trong trường học.

Phân hệ này là một trong những phân hệ cơ bản và mặc định có thể cài đặt ban đầu trong hệ thống quản lý tổng thể.


II. Tính năng: 

1. Hồ sơ (Profile):

Vị trí tính năng: Học viên > Hồ sơ (Students > Profile)

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin học viên.“Hồ sơ” (Profile) học viên bao gồm:

Thông tin cơ bản: nhập thông tin của học viên (1).Bảng “Thông tin cá nhân” (Personal Information): cung cấp các thông tin cá nhân của học viên (2).


 

Bảng “Giáo dục” (Educational): cung cấp thông tin các học phần đã đăng ký (3).


 

Bảng “Học phí” (Fees Collection Details): tự động cập nhật học phí sau khi đăng ký học phần thành công. Cho phép người dùng tạo hóa đơn thanh toán học phí và hiển thị các tình trạng hóa đơn (4).


 

Bảng “Huy hiệu nhận được” (Received Badges): hiển thị những huy hiệu mà học viện đạt được (5).


 

Bảng “Thư viện” (Library): Quản lý thông tin mã thẻ và các hoạt động sử dụng thẻ thư viện (6).  


 

2. Tổng quát (General):

2.1 Hoạt đông tham gia (Activity Logs):

Vị trí tính năng: Học viên > Tổng quát > Hoạt động tham gia (Students > General > Activity Logs)

Hỗ trợ quản lý những hoạt động học viên đã tham gia diễn ra trong trường học.


 

Thông tin hoạt đông tham gia

. Thông tin về hoạt động (1).

. Mô tả về hoạt động (2).

 

 

2.2 Đăng ký môn học (Subject Registration):

Vị trí tính năng: Học viên > Tổng quát > Đăng ký môn học (Students > General > Subject Registration)

Hỗ trợ đăng ký các môn học tự chọn cho học viên.

Tự động tạo danh sách học viên cần đăng ký môn học khi đã tham gia lớp học, sau đó hệ thống sẽ tự động cập nhật môn học tự chọn khi học viên tự đăng ký xong môn tự chọn.Quy trình đăng ký môn học:

 “Dự kiến” (Draft) > “Đã nộp” (Submited) > “Đã chấp nhận” (Approved)/ “Đã từ chối” (Rejected).

Sau khi học viên đăng nhập tài khoản và đăng ký môn học tự chọn, hệ thống sẽ cập nhật như sau, giáo viên chỉ cần “Chấp nhận” (Approve) hoặc “Từ chối” (Reject).
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved