EduSys - Phân hệ sử dụng


I. Giới thiệu:

Phân hệ “Phụ huynh” (Parents) hỗ trợ người dùng khởi tạo, quản lý thông tin phụ huynh học sinh.

Phân hệ này là một trong những phân hệ cơ bản và mặc định có thể cài đặt ban đầu trong hệ thống quản lý tổng thể.


II. Tính năng Phụ huynh (Parents):

Vị trí tính năng: Phụ huynh > Phụ huynh (Parents > Parents)

Hỗ trợ tạo và lưu trữ thông tin phụ huynh học viên.Thông tin phụ huynh:

. Thông tin cá nhân của phụ huynh: tên, số điện thoại (1).

. Chọn học viên là con của phụ huynh (2).

. “Create Parents User” (Tạo người dùng): tạo người dùng để sử dụng tài khoản đăng nhập vào hệ thống (3).
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved