EduSys - Phân hệ sử dụng


I. Giới thiệu:

Phân hệ “Giáo viên” (Faculities) hỗ trợ người dùng khởi tạo, quản lý và lưu trữ các thông tin, các hoạt động của tất cả giáo viên. 

Dễ dàng tìm kiếm và kiểm tra thông tin về thời khóa biểu của mình cũng như các hoạt động khác diễn ra trong trường học của giáo viên. 

Phân hệ này là một trong những phân hệ cơ bản và mặc định có thể cài đặt ban đầu trong hệ thống quản lý tổng thể.


II. Tính năng:

1. Hồ sơ (Profile):

Vị trí tính năng: Giáo viên > Hồ sơ (Faculities > Profile)

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin giáo viên“Hồ sơ” (Profile) giáo viên bao gồm:

Thông tin cơ bản: nhập thông tin của giáo viên (1).Bảng “Thông tin cá nhân” (Personal Information): cung cấp thông tin cá nhân của giáo viên (2).Bảng “Môn học” (Subjects): chọn trong danh mục có sẵn hoặc tạo mới môn học mà giảng viên tham gia giảng dạy (3).


Bảng “Phiên” (Sessions): Tự động cập nhật thời khóa biểu chi tiết của giáo viên, khi thời khóa biểu được tạo ở phân hệ “Thời khóa biểu (Time Tables)”. Giáo viên có thể xem thời khóa biểu của mình tại đây (4).


Bảng “Thư viện” (Library): Quản lý thông tin mã thẻ và các hoạt động sử dụng thẻ thư viện (5).  


 

2. Đăng ký môn học (Subject Registration):

Vị trí tính năng: Giáo viên > Đăng ký môn học (Faculities > Subject Registration)

Hỗ trợ đăng ký các môn học tự chọn cho học viên.

Tự động tạo danh sách học viên cần đăng ký môn học khi đã tham gia lớp học, sau đó hệ thống sẽ tự động cập nhật môn học tự chọn khi học viên tự đăng ký xong môn tự chọn. 


 

Quy trình đăng ký môn học:

 “Dự kiến” (Draft) > “Đã nộp” (Submited) > “Đã chấp nhận” (Approved)/ “Đã từ chối” (Rejected).

Sau khi học viên đăng nhập tài khoản và đăng ký môn học tự chọn, hệ thống sẽ cập nhật như sau, giáo viên chỉ cần “Chấp nhận” (Approve) hoặc “Từ chối” (Reject).
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved