EduSys - Phân hệ sử dụng


I. Giới thiệu:

            Phân hệ “Nhân viên” (Human Resources), quản lý và lưu trữ các thông tin nhân viên của hệ thống trường học.

            Quản lý hợp đồng lao động của từng nhân viên.

            Phân hệ này là một trong những phân hệ cơ bản và mặc định có thể cài đặt ban đầu trong hệ thống quản lý tổng thể. 


II. Tính năng:

1. Cấu hình (Configuration):

Cài đặt (Settings)

Vị trí tính năng: Nhân viên > Cấu hình > Cài đặt (Human Resources > Configuration > Settings)

Hỗ trợ khởi tạo thông tin số giờ làm việc/tuần, chọn cách thức hiển thị sơ đồ tổ chức nhân viên trong công ty. 

Tạo số giờ làm việc/tuần theo quy định (1)

Tích chọn nếu muốn hiển thị danh sách nhân viên theo sơ đồ tổ chức (2).


 

2. Phòng/ban (Departments):

Vị trí tính năng: Nhân viên > Phòng/ban (Human Resources > Departments)

Hỗ trợ khởi tạo các phòng ban, nhằm quản lý nhân viên theo từng phòng ban.


 

Tạo “Phòng/ban” gồm: tên phòng/ban, người quản lý và phòng/ban cấp trên.3. Nhân viên (Employees):

Vị trí tính năng: Nhân viên > Nhân viên (Human Resources > Empployees)

Hỗ trợ khởi tạo thông tin nhân viên trong hệ thống trường học.Cung cấp thông tin tên nhân viên (1).Bảng “Thông tin công việc” (Work Information): cung cấp thông tin liên quan đến công việc cần quản lý (2).Bảng “Thông tin cá nhân” (Private Information): cung cấp các thông tin cá nhân của nhân viên cần được quản lý (3).Bảng “Thiết lập Nhân sự” (HR Settings): thiết lập các thông tin quản lý nhân sự (4). 


 

5. Hợp đồng (Contracts):

Vị trí tính năng: Nhân viên > Hợp đồng (Human Resources > Contracts)

Tạo các hợp đồng lao động cho từng nhân viên.

Quản lý hợp đồng dễ dàng với quy trình theo từng giai đoạn. 

Quy trình của 1 hợp đồng được thiết lập:

“Mới” (New) > “Đang có hiệu lực” (Running) > “Thay mới” (To Renew) > “Hết hạn” (Expired) > “Hủy bỏ” (Cancelled).

 


Thông tin khởi tạo hợp đồng của nhân viên (1).


 

Bảng “Hợp đồng chi tiết” (Contracts Details): Thông tin các điều khoản về thời hạn hợp đồng (2).


 

Bảng “Lương” (Salary Information): mức lương/tháng của nhân viên (3).
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved