EduSys - Phân hệ sử dụng


I. Giới thiệu:

Phân hệ “Thời khóa biểu” (Time Tables), hỗ trợ người dùng khởi tạo, sắp xếp và quản lý các thông tin thời khóa biểu cho các học phần. Cho phép người dùng lọc dữ liệu để xem thời khóa biểu một cách dễ dàng và nhanh chóng. 

Phân hệ này là một trong những phân hệ cơ bản và mặc định có thể cài đặt ban đầu trong hệ thống quản lý tổng thể.


II. Tính năng:  

1. Cấu hình (Configuration):

1.1 Thời gian tiết học (Timings):

Vị trí tính năng: Thời khóa biểu > Cấu hình > Thời gian tiết học (Time Tables > Configuration > Timings)

Hỗ trợ phân chia các khoảng thời gian tạo thời khóa biểu, hay còn gọi là quy định thời gian cho các tiết học. Cung cấp các thông tin thời gian được quy định của 1 tiết học. 1.2 Tạo phiên (Generate Sessions): 

Vị trí tính năng: Thời khóa biểu > Cấu hình > Tạo phiên (Time Tables > Configuration > Generate Sessions)

Hỗ trợ tạo thời khóa biểu chung 1 tuần cho từng học phần.Thông tin học phần cần tạo thời khóa biểu (1).

Tạo thời khóa biểu cho các ngày trong tuần (2).1.3 Báo cáo tạo phiên (Generate Sessions Report):

Vị trí tính năng: Thời khóa biểu > Cấu hình > Báo cáo tạo phiên (Time Tables > Configuration > Generate Sessions Report)

Hỗ trợ người dùng in thời khóa biểu mỗi tuần. 2. Phiên học (Sessions):

Vị trí tính năng: Thời khóa biểu > Phiên học (Time Tables > Sessions)

Hỗ trợ tạo thông tin các phiên học chi tiết cho các học phần. Tùy chọn hình thức hiển thị thời khóa biểu theo: ngày, tuần, tháng giúp người dùng xem thời khóa biểu dễ dàng và nhanh chóng.  Cung cấp thông tin tạo thời khóa biểu (1).

Quy trình tính năng hoạt động: (2) “Dự kiến” (Draft) > “Đã xác nhận” (Confirmed).

 

3. Phân tích phiên học (Session Analysis):

Vị trí tính năng: Thời khóa biểu > Phân tích phiên học (Time Tables > Session Analysis)

Cung cấp báo cáo phân tích phiên học dựa trên số tiết dạy của giáo viên. 
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved