EduSys - Phân hệ sử dụng


I. Giới thiệu:

Phân hệ “Bài kiểm tra” (Quiz) hỗ trợ người dùng tạo bài kiểm tra trực tuyến tại website.

Xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi cho các bài kiểm tra. Cho phép thiết lập cấu hình tự động chấm điểm và hiển thị kết quả bài kiểm tra.


II. Tính năng: 

1. Cấu hình (Configuration):

1.1 Bộ câu hỏi (Quiz Category): 

Vị trí tính năng: Bài kiểm tra > Cấu hình > Bộ câu hỏi (Quiz > Configuration > Quiz Category)

Hỗ trợ tạo tên các bộ câu hỏi cho mỗi môn học, mỗi chủ đề… (giúp phân loại các bộ câu hỏi khi tạo bài kiểm tra).1.2 Điểm số (Grades):

Vị trí tính năng: Bài kiểm tra > Cấu hình > Điểm số (Quiz > Configuration > Grades)

Hỗ trợ thiết lập phầm trăm điểm số nhận được cho mỗi câu trả lời.


1.3 Loại ngân hàng câu hỏi (Question Bank Type):

Vị trí tính năng: Bài kiểm tra > Cấu hình > Loại ngân hàng câu hỏi (Quiz > Configuration > Question Bank Type)

Hỗ trợ tạo tên các loại ngân hàng câu hỏi cho từng môn học, từng chủ đề… (giúp phân loại các bộ câu hỏi khi tạo ngân hàng câu hỏi).

 

2. Ngân hàng câu hỏi (Question Bank):

Vị trí tính năng: Bài kiểm tra > Ngân hàng câu hỏi (Quiz > Question Bank)

Hỗ trợ tạo các bộ ngân hàng câu hỏi cho từng môn học, từng chủ đề…Tạo thông tin bộ ngân hàng câu hỏi:

            . Tên (Name): tên ngân hàng câu hỏ

            . Loại (Type): chọn loại ngân hàng câu hỏiCâu hỏi (Question)

. Câu hỏi (Question): nội dung câu hỏi

. Marks (Điếm số): số điểm đạt được khi trả lời đúng câu hỏi này.

. Loại câu hỏi (Question Type): mặc định sẽ có 3 loại câu hỏi để lựa chọn

    Câu hỏi trắc nghiệm (Optional)

    Câu hỏi điền vào chỗ trống (Fill in the Blank)

    Câu hỏi tự luận (Descriptive)


Sau khi chọn loại câu hỏi, người dùng sẽ nhập các đáp án và phần trăm số điểm nếu đáp án đó được chọn vào phần “Câu trả lời” (Answers)

. Loại tài liệu (Material Type): sẽ có thể đính kèm các tài liệu liên quan đến câu hỏi (nếu cần). Mặc định sẽ có 4 loại tài liệu được đính kèm.

                        - Video

                        - Audio

                        - Document/PDF

                        - ImageMô tả (Description): phần mô tả thêm cho câu hỏi (nếu cần).3. Câu hỏi kiểm tra (Quiz):

3.1 Câu hỏi kiểm tra (Quiz):

Vị trí tính năng: Bài kiểm tra > Bài kiểm tra (Quiz > Quiz)

Hỗ trợ tạo bài kiểm tra từ ngân hàng câu hỏi có sẵn hoặc thêm mới câu hỏi. 

Tạo bài kiểm trực tuyến, học viên chỉ cần đăng nhập vào hệ thống và làm bài dễ dàng.  Thông tin bài kiểm tra (1)

. Tên (Name): Đặt tên cho bài kiểm tra

. Bộ câu hỏi (Category): Chọn tên bộ câu hỏi trong danh sách đã được cấu hình trước đó hoặc có thể tạo mới tại đây.

. Cấu hình (Configuration): Chọn cách tạo câu hỏi cho bài kiểm tra. Mặc định sẽ có 3 cách:

    Làm bằng tay (Manual): người dùng sẽ tự nhập thêm câu hỏi ở bảng “Câu hỏi” (Questions) bên dưới.

    Chọn từ ngân hàng câu hỏi (Quiz Bank with Selected Question): người dùng sẽ chọn những câu hỏi có sẵn từ ngân hàng câu hỏi.


Nhấn “Lấy câu hỏi” (FETCH QUESTION) để chọn câu hỏi có sẵn từ ngân hàng câu hỏi.

    Chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi (Quiz Bank with Random Question): hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên số câu hỏi cần dùng trong ngân hàng câu hỏi.

    Ở bảng “Cấu hình câu hỏi” (Question Configuration): người dùng chọn ngân hàng câu hỏi cần sử dụng và số câu hỏi muốn chọn ngẫu nhiên. 


. Tổng điểm (Total Marks): Hệ thống sẽ tự động tính tổng số điểm sau khi chọn xong các câu hỏi. 

. LMS: lựa chọn cách hiển thị câu hỏi của bài kiểm tra ở website

                        - Nếu ✔ chọn: câu hỏi sẽ hiển thị ở từng trang riêng biệt.

                        - Nếu không ✔ chọn: tất cả câu hỏi sẽ hiển thị trên cùng một trang. 

. Bài kiểm tra trước (Parent Quiz): chọn bài kiểm tra trước đó nếu có.

Quy trình tạo bài kiểm tra: (2)

“Dự kiến” (Draft) > “Đang tạo bài kiểm tra” (In-progress) > “Hoàn thành” (Done) > “Hủy bỏ” (Cancel).

 

Bảng “Câu hỏi” (Questions): Hiển thị tất cả câu hỏi được dùng trong bài kiểm tra.


 

Bảng “Thông báo kết quả” (Result Message): Cấu hình mỗi phạm vi kết quả đạt được, sẽ hiển thị dòng thông báo tương ứng.

Phạm vi kết quả ở đây là những khoảng tỷ lệ phần trăm của điểm số.Bảng “Cấu hình” (Configuration): thiết lập cấu hình hiển thị câu hỏi, hiển thị kết quả, cách trả lời câu hỏi, thời gian trả lời câu hỏi…Bảng “Mở đầu” (Starting Page): tạo phần giới thiệu bắt đầu bài kiểm tra. 

Có 3 cách để tạo phần giới thiệu:

. HTML: tạo phần mở đầu bằng văn bản, đính kèm media.

. Audio: tạo phần mở đầu bằng file âm thanh.

. Video: tạo phần mở đầu bằng file video.Bảng “Mô tả” (Description): thông tin mô tả về bài kiểm tra.Bảng “Thách thức” (Chanllenges): Khi học viên hoàn thành các thử thách sẽ nhận được các huy hiệu.

Các thử thách sẽ được thiết lập và sẽ nhận được huy hiệu khi hoàn thành được các mục tiêu của thử thách.3.2 Kết quả (Result):

Vị trí tính năng: Bài kiểm tra > Kết quả (Quiz > Result)

Tổng hợp kết quả những học viên đã hoàn thành bài kiểm tra, hệ thống tự động tính điểm bài kiểm tra. Thông tin kết quả chi tiết bài kiểm tra của học viên
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved