iKeToan - Phân hệ sử dụng


I. Giới thiệu:

Phân hệ Point of Sales (Điểm bán lẻ/điểm bán hàng) hỗ trợ quản lý và thực thi bán hàng tại chuỗi các cửa hàng bán lẻ/siêu thị/nhà hàng một cách dễ dàng, nhanh chóng.

Phạm vi bài viết giới thiệu về tính năng Đơn đặt hàng (Orders) thuộc phân hệ này.

II. Đơn đặt hàng:

1. Đơn đặt hàng (Orders):

Vị trí chức năng: POS > Đơn đặt hàng > Đơn đặt hàng (POS > Orders > Orders).

Quản lý thông tin các đơn hàng, chi tiết đơn hàng tại phiên bán hàng, xuất hóa đơn điện tử cho đơn hàng.2. Phiên bán hàng (Sessions): 

Vị trí chức năng: POS > Đơn đặt hàng > Phiên bán hàng (POS > Orders > Sessions).

Quản lý các phiên bán hàng đã và đang hoạt động, trạng thái các phiên bán hàng,...

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved