TaxOnline - Môn bài - Lệ phí môn bài    Để thực hiện lập tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP, trong ứng dụng TaxOnline™, người dùng thực hiện như sau:


    (Tờ khai áp dụng từ kỳ tính thuế 2017)


    Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Thủ tục khác (1) > “Khai báo thuế thu phí, lệ phí(2) -> “Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI)” (3).    Tùy chọn kỳ tính thuế theo 1 trong 2 trường hợp sau đây:


    Trường hợp 1: Chọn kỳ tính thuế theo Năm: Chọn Năm tính thuế (1) > “Đồng ý(2)     Tại giao diện “Tờ khai lệ phí môn bài”, thực hiện nhập liệu thông tin “Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu” của Đơn vị nộp lệ phí môn bài (1).


    Trường hợp có đơn vị hạch toán phụ thuộc cùng địa phương, thực hiện nhập thông tin đơn vị đó vào mục “Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương(2).    Trường hợp 2: Chọn kỳ tính thuế theo Lần phát sinh (Đối với cơ sở mới thành lập):


    Đánh dấu chọn vào mục “Cơ sở mới thành lập (1) -> Tùy chọn lần nhập liệu (2) -> “Đồng ý(3)    Đánh dấu chọn Lần phát sinh  (1) -> Trên giao diện “Tờ khai lệ phí môn bài” , tùy chọn vào mục “Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (2) -> thực hiện nhập liệu vào form tờ khai (3).    Nhấn “Ghi (F5)” để lưu lại nội dung thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.


    Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) > “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)Sau khi hiển thị danh sách hồ sơ cần ký nộp, kiểm tra nội dung chi tiết của hồ sơ bằng cách nhấn chọn biểu tượng loại hồ sơ và đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp (A); gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính / kết nối thiết bị HSM (B); tuỳ chọn phương thức Ký trực tiếp / Ký HSM, thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để hoàn thành ký nộp hồ sơ (C).


    Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) > “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn ngày nộp báo cáo (3) > “Hiển thị kết quả” (4)


    Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột “Mô tả giao dịch” (5)


    Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai (6)
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved