Office24 - Thiết lập cơ bản


 1. Giới thiệu:

Phân hệ Tin nhắn hỗ trợ quản lý, tra cứu nhanh thông tin tin nhắn người dùng nội bộ đã thực hiện gửi/nhận từ các phân hệ khác có hỗ trợ gửi tin nhắn trong hệ thống quản lý tổng thể.


Phân hệ này là một trong những phân hệ cơ bản và mặc định có thể cài đặt ban đầu trong hệ thống quản lý tổng thể.


2. Tính năng:

2.1 Tin nhắn:

Vị trí tính năng: Tin nhắn > Tin nhắn

Bảng quản lý và tra cứu nhanh thông tin tin nhắn người dùng nội bộ đã gửi/nhận trong hệ thống.2.2 Liên hệ:

Vị trí tính năng: Tin nhắn > Liên hệ 

Tính năng này đồng bộ dữ liệu theo phân hệ Liên hệ, hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin khách hàng là đơn vị, cá nhân, nhà cung cấp…

Tham khảo thêm nội dung tài liệu về phân hệ Liên hệ để biết thêm chi tiết tính năng này.
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved