Office24 - Thiết lập cơ bản


1. Giới thiệu:

Phân hệ Ghi chú là ứng dụng hỗ trợ khởi tạo, quản lý ghi chú cá nhân của người dùng trong hệ thống quản lý tổng thể.

Phân hệ này là một trong những phân hệ cơ bản và mặc định có thể cài đặt ban đầu trong hệ thống quản lý tổng thể.

 

2. Tính năng:

Vị trí tính năng: Ghi chú > Giao diện Ghi chú

Hỗ trợ giao diện sử dụng kanban (nhóm nội dung ghi chú theo cột chủ đề); nhập, xuất dữ liệu ghi chú.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved