Office24 - Thiết lập cơ bản


I. Giới thiệu:

Tính năng khởi tạo cơ sở dữ liệu ban đầu cho đơn vị hỗ trợ người dùng thiết lập cơ sở dữ liệu ban đầu cho một hoặc nhiều công ty / doanh nghiệp cần sử dụng hệ thống quản lý tổng thể.


II. Tính năng:

1. Khởi tạo thông tin công ty / doanh nghiệp:

Tại màn hình chính, nhấn chọn phân hệ “Cài đặt”.


Tùy chọn “Người dùng & Công ty”(1) > “Công ty” (2) > nhấn chọn “Tạo” (3).


Nhập dữ liệu cho các trường thông tin, nhấn chọn “Lưu” sau khi hoàn tất việc nhập liệu.


2. Đa công ty:

Tính năng này hỗ trợ tuỳ chọn thiết lập dùng chung hoặc dùng riêng danh mục liên hệ, danh mục sản phẩm giữa các cơ sở dữ liệu ban đầu của từng thông tin công ty đã khởi tạo.

Trong phân hệ “Cài đặt”, nhấn chọn “Cài đặt chung” (1) > “Đa công ty” (2) > tùy chọn quản lý thông tin danh mục liên hệ, danh mục sản phẩm (3).Trên thanh tiêu đề, người dùng tùy chọn công ty đã khởi tạo để thao tác sử dụng.
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved