HR24  - Thiết lập cơ bản


1. Giới thiệu

Nội dung này hướng dẫn người dùng thiết lập các danh mục cơ bản sử dụng trong HR24TM - hệ thống quản lý nhân sự. 


2. Hướng dẫn sử dụng

2.1. Danh mục phòng ban:

Mục đích sử dụng: Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin phòng ban trong đơn vị.

Vị trí tính năng: Phân hệ "Tuyển dụng" > Trình đơn "Cấu hình" > "Phòng/Ban".2.2. Danh mục vị trí công việc:

Mục đích sử dụng: Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin phòng ban trong đơn vị.

Vị trí tính năng: Phân hệ "Tuyển dụng" > Trình đơn "Cấu hình" > "Vị trí công việc".

 

 

2.3. Khung giờ làm:

Mục đích sử dụng: hỗ trợ thiết lập, quản lý khung thời gian làm việc của nhân viên.

Vị trí tính năng: Phân hệ “Nhân viên” > Trình đơn “Cấu hình” > “Cài đặt” > Khung giờ làm mặc định.     Người dùng có thể định nghĩa nhiều khung thời gian làm việc khác nhau, tuỳ theo vị trí công việc hoặc nhu cầu hoạt động tại đơn vị.
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved