Office24 - Phân hệ sử dụng


I. Giới thiệu:

Phân hệ Kế hoạch hỗ trợ người dùng trong việc khởi tạo, quản lý kế hoạch thực hiện công việc, tiến độ dự án cùng với nhóm làm việc cá nhân, có thể giao tiếp với bất kỳ thành viên nào cho từng kế hoạch và nhiệm vụ chi tiết.

Phân hệ được sử dụng phù hợp với kế hoạch thực hiện công việc chứa nhiều nhiệm vụ theo từng giai đoạn có thể tùy chỉnh.

Việc định nghĩa nội dung kế hoạch có thể tuỳ theo nhu cầu sử dụng thực tế, có thể là nội dung kế hoạch thực hiện nội bộ hoặc kế hoạch triển khai tư vấn, hỗ trợ hướng đến khách hàng.

Kế hoạch cụ thể hỗ trợ nhiều nhiệm vụ thực hiện mà người dùng có thể giao nhiệm vụ khác nhau đến từng số nhân viên làm việc của phòng đang thực hiện trong kế hoạch này.

Phân hệ này là một một những phân hệ có thể dùng trong hệ thống quản lý văn phòng điện tử theo tiêu chuẩn ISO (Office24™), quản lý nhân sự (HR24™), quản lý kế toán cho doanh nghiệp (iKeToan™).


II. Tính năng sử dụng:

1. Vị trí phân hệ:

 


2. Cấu hình:

    Giai đoạn: hỗ trợ định nghĩa các bước thực hiện cho một kế hoạch, tuỳ theo tính chất công việc và nội dung theo dõi kế hoạch được thuận tiện, người dùng có thể thiết lập nhiều giai đoạn tiến hành với tên gọi khác nhau để phù hợp với thực tế quản lý.


Nhóm giai đoạn: hỗ trợ định nghĩa nhóm theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch, một nhóm giai đoạn sẽ gồm nhiều giai đoạn đã được khởi tạo trước đó, do người dùng tuỳ chọn sao cho phù hợp với yêu cầu thực tế trong việc quản lý kế hoạch cụ thể (kế hoạch của phòng ban, tên dự án cụ thể, chiến dịch quảng bá thương hiệu…)


    Kế hoạch: hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin kế hoạch của đơn vị. Tùy vào mục đích sử dụng thực tế, người dùng có thể tùy chọn nhóm giai đoạn phù hợp cho từng kế hoạch được khởi tạo, phân quyền tài khoản nội bộ được phép truy cập để phản hồi thông tin trong từng kế hoạch cụ thể.


Từ khóa: hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin thẻ từ khóa để đánh dấu trong nhiệm vụ thực hiện của kế hoạch.


Kiểu hoạt động: hỗ trợ khởi tạo, quản lý những hình thức thực hiện công việc trong từng nhiệm vụ của kế hoạch.


    Nhiệm vụ đầu mục công việc: hỗ trợ khởi tạo bảng danh mục chi tiết thực hiện công việc, liên kết nội dung này vào 1 kế hoạch cụ thể. Khi thực hiện nhiệm vụ, người dùng chỉ cần theo dõi nội dung chi tiết này để đánh dấu việc thực hiện của mình đến nội dung nào theo bảng đầu mục công việc này.


    Giai đoạn thực hiện đầu mục công việc: hỗ trợ quản lý tình trạng ghi nhận nhiệm vụ đầu mục công việc. Tính năng này đã hỗ trợ mặc định 3 giai đoạn thực hiện, người dùng không cần cấu hình thêm cho phần này, có thể sử dụng theo thông tin mặc định này.


3. Nhóm:

    Hỗ trợ khởi tạo, quản lý nhóm người dùng nội bộ để truy cập thao tác trong kế hoạch thực hiện.

 

4. Kế hoạch:

    Bảng thông tin mặc định khi chọn mở phân hệ Kế hoạch, hỗ trợ quản lý thông tin kế hoạch, khởi tạo nhiệm vụ thực hiện công việc trong từng kế hoạch cụ thể.


    Có thể tùy chọn sử dụng bảng danh mục đầu mục công việc đã khởi tạo trong phần cấu hình cho kế hoạch đang thực hiện.


5. Quản lý nhiệm vụ thực hiện:

Tất cả nhiệm vụ (1): hỗ trợ quản lý toàn bộ thông tin nhiệm vụ thực hiện công việc đã được khởi tạo trong hệ thống (không phân biệt nhiệm vụ thuộc về kế hoạch cụ thể nào). 

    Nhiệm vụ hoàn thành (2): hỗ trợ quản lý toàn bộ thông tin nhiệm vụ thực hiện công việc đã chuyển sang trạng thái hoàn thành trong kế hoạch.


6. Đầu mục công việc: 

Hỗ trợ quản lý toàn bộ dòng thông tin tác vụ đầu mục công việc đã được khởi tạo trong hệ thống (không phân biệt thuộc về danh mục cụ thể nào).


7. Báo cáo:

Hỗ trợ xuất báo cáo nhanh số liệu thống kê về kế hoạch thực hiện.


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved