Thiết lập cơ bản

Thiết lập cơ bản

Cấu hình cơ bản để sử dụng phần mềm
iHaiQuan - Thiết lập cơ bản Nội dung này hướng dẫn cho người dùng cấu hình một số chức năng cơ bản trên máy tính để có thể cài đặt và sử dụng ph...
Khởi tạo tài khoản TS24pro
iHaiQuan - Thiết lập cơ bản Tài khoản TS24pro hỗ trợ người dùng đăng nhập vào tất cả các dịch vụ do TS24 cung cấp như Store24, bộ sản phẩm TS24p...
Cài đặt bộ sản phẩm TS24pro
iHaiQuan - Thiết lập cơ bản Để thực hiện cài đặt bộ sản phẩm TS24pro, người dùng thực hiện như sau: - Truy cập website TS24.com.vn (1) > nh...
Khai báo thông tin đơn vị
iHaiQuan - Thiết lập cơ bản I. Giới thiệu: Chức năng Thông tin đơn vị hỗ trợ người dùng thiết lập một số thông tin cơ bản của doanh nghiệp, cập nhật...
Đăng Ký V4 Để Khai Container Mã Vạch
iHaiQuan - Thiết lập cơ bản Để thực hiện đăng ký chữ ký số trong hệ thống V4 để khai Container mã vạch, đơn vị thực hiện như sau: Trên máy tính đơn ...