Phân hệ sử dụng

Phân hệ sử dụng

Quản lý hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO
Office24 - Phân hệ sử dụng I. Giới thiệu: Phân hệ Quản lý hồ sơ (QMS Documents) hỗ trợ người dùng quản lý hồ sơ lưu trữ theo tiêu chuẩn ISO. ...
Quản lý, biên soạn tài liệu
Office24 - Phân hệ sử dụng I. Giới thiệu: Phân hệ Quản lý, biên soạn tài liệu (KnowSystem) hỗ trợ người dùng thiết lập, biên soạn & quản lý n...
Phân hệ Liên hệ
Office24  - Thiết lập cơ bản I. Giới thiệu Phân hệ Liên hệ hỗ trợ người dùng khởi tạo, quản lý thông tin về khách hàng, đối tác, nhà cung cấp...
Phân hệ Bảo trì - Khởi tạo, quản lý thông tin bảo dưỡng trang thiết bị văn phòng
Office24 - Phân hệ sử dụng I. Giới thiệu: Phân hệ Bảo trì hỗ trợ người dùng trong việc khởi tạo, quản lý thông tin bảo dưỡng trang thiết bị văn phòng ...
Phân hệ Kế hoạch - Khởi tạo, quản lý kế hoạch thực hiện công việc, tiến độ dự án
Office24 - Phân hệ sử dụng I. Giới thiệu: Phân hệ Kế hoạch hỗ trợ người dùng trong việc khởi tạo, quản lý kế hoạch thực hiện công việc, tiến độ dự án ...