Phân hệ sử dụng

Phân hệ sử dụng

Kho - Cấu hình
iKeToan - Phân hệ sử dụng I. Giới thiệu: Phân hệ Kho (Inventory) hỗ trợ khởi tạo, quản lý kho hàng và hàng hóa trong kho.   Quản lý...
Kho – Dữ liệu gốc
iKeToan - Phân hệ sử dụng I. Giới thiệu: Phân hệ Kho (Inventory) hỗ trợ khởi tạo, quản lý kho hàng và hàng hóa trong kho.   Quản lý ...
CRM – Cấu hình
iKeToan - Phân hệ sử dụng I. Giới thiệu: Phân hệ Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin khách hàng phục vụ cho việc chăm ...
CRM – Bán hàng
iKeToan - Phân hệ sử dụng I. Giới thiệu: Phân hệ Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin khách hàng phục vụ cho việc chăm ...
Bán hàng - Cấu hình
iKeToan - Phân hệ sử dụng I. Giới thiệu: Phân hệ Bán hàng (Sales) hỗ trợ khởi tạo và quản lý thông tin khách hàng, các sản phẩm, báo giá và các đơn hà...
Bán hàng - Đơn hàng
iKeToan - Phân hệ sử dụng I. Giới thiệu: Phân hệ Bán hàng (Sales) hỗ trợ khởi tạo và quản lý thông tin khách hàng, các sản phẩm, báo giá và các đơn h...
Phân hệ Kho - Quản lý danh mục hàng hóa, chi tiết sản phẩm dịch vụ
iKeToan - Phân hệ sử dụng I. Giới thiệu:     Phân hệ Kho hỗ trợ khởi tạo, quản lý kho hàng, chi tiết sản phẩm dịch vụ trong kho.       Hỗ trợ quản lý...
Phân hệ CRM - Quản lý quan hệ khách hàng
iKeToan - Phân hệ sử dụng I. Giới thiệu: Phân hệ Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin khách hàng phục vụ cho việc chăm ...
Phân hệ Mua hàng
iKeToan - Phân hệ sử dụng I. Giới thiệu: Phân hệ Mua hàng (Purchase) hỗ trợ người dùng khởi tạo, quản lý nhà cung cấp, các yêu cầu báo giá, đơn hàng m...
Điểm bán lẻ – Cấu hình
iKeToan - Phân hệ sử dụng I. Giới thiệu: Phân hệ Point of Sales (Điểm bán lẻ/điểm bán hàng) hỗ trợ quản lý và thực thi bán hàng tại chuỗi các c...