Hướng dẫn nghiệp vụ

Hướng dẫn nghiệp vụ

Ngân hàng – Chuyển tiền nội bộ
iKeToan - Hướng dẫn nghiệp vụ I. Giới thiệu: Nội dung tài liệu hỗ trợ hướng dẫn người dùng cách thực hiện một số nghiệp vụ kế toán về Ngân hàng – ...
Ngân hàng – Thu tiền gửi
iKeToan - Hướng dẫn nghiệp vụ I. Giới thiệu: Nội dung tài liệu hỗ trợ hướng dẫn người dùng cách thực hiện một số nghiệp vụ kế toán về Ngân hàng - Thu t...
Ngân hàng – Chi tiền gửi
iKeToan - Hướng dẫn nghiệp vụ   I. Giới thiệu: Nội dung tài liệu hỗ trợ hướng dẫn người dùng cách thực hiện một số nghiệp vụ kế toán về Ngân hàng – Chi...
Nghiệp vụ TSCĐ – Tăng TSCĐ
iKeToan - Hướng dẫn nghiệp vụ I. Giới thiệu: Nội dung tài liệu hỗ trợ hướng dẫn người dùng cách thực hiện một số nghiệp vụ kế toán về TSCĐ – Tăng ...
Nghiệp vụ Kho – Nhập kho
iKeToan - Hướng dẫn nghiệp vụ I. Giới thiệu: Nội dung tài liệu hỗ trợ hướng dẫn người dùng cách thực hiện một số nghiệp vụ kế toán về Kho – Nhập kho t...
Nghiệp vụ Kho – Xuất kho
iKeToan - Hướng dẫn nghiệp vụ I. Giới thiệu: Nội dung tài liệu hỗ trợ hướng dẫn người dùng cách thực hiện một số nghiệp vụ kế toán về Kho - Xuất kho t...
Nghiệp vụ Kho – Chuyển kho
iKeToan - Hướng dẫn nghiệp vụ I. Giới thiệu: Nội dung tài liệu hỗ trợ hướng dẫn người dùng cách thực hiện một số nghiệp vụ kế toán về Kho – Chuyển kho...
Bán hàng – Bán hàng (1)
iKeToan - Hướng dẫn nghiệp vụ I. Giới thiệu:             Nội dung tài liệu hỗ trợ hướng dẫn người dùng cách thực hiện nghiệp vụ kế toán về Bán hàng...
Bán hàng – Bán hàng (2)
iKeToan - Hướng dẫn nghiệp vụ  8. Bán hàng khuyến mại (có kèm điều kiện): 8.1 Định khoản: Trường hợp khuyến mại kèm theo các điều kiện ...
Mua hàng – Mua hàng (1)
iKeToan - Hướng dẫn nghiệp vụ I. Giới thiệu:             Nội dung tài liệu hỗ trợ hướng dẫn người dùng cách thực hiện nghiệp vụ kế toán về Mua hàng...