Thiết lập cơ bản

Thiết lập cơ bản

Tổng quan về hệ thống quản lý giáo dục
EduSys - Thiết lập cơ bản I. Giới thiệu: Phân hệ OpenEduCat hỗ trợ người dùng quản lý các tính năng chính của một hệ thống quản lý tổng thể về giáo dụ...