Phân hệ sử dụng

Phân hệ sử dụng

Kỳ thi
EduSys - Phân hệ sử dụng I. Giới thiệu:             Phân hệ “Kỳ thi” (Exams) hỗ trợ người dùng k...
Điểm danh
EduSys - Phân hệ sử dụng I. Giới thiệu: Phân hệ “Điểm danh” (Attendances) hỗ trợ người dùng quản lý điểm danh học viên. Tự động tạo báo cáo thông kê s...
Bài tập
EduSys - Phân hệ sử dụng I. Giới thiệu: Phân hệ “Bài tập” (Assignments) hỗ trợ giáo viên khởi tạo, phân bố và quản lý các bài tập cho từng học viên, n...
Tuyển sinh
EduSys - Phân hệ sử dụng I. Giới thiệu: Phân hệ “Tuyển sinh” (Admissions) hỗ trợ người dùng khởi tạo, quản lý thông tin về việc tuyển sinh, đăng ký nh...
Hệ thống quản lý học tập - LMS
EduSys - Phân hệ sử dụng I. Giới thiệu: Phân hệ “Hệ thống quản lý học tập” (LMS) hỗ trợ người dùng khởi tạo, quản lý thông tin các khóa học t...
Học viên
EduSys - Phân hệ sử dụng  I. Giới thiệu: Phân hệ “Học viên” (Students) hỗ trợ người dùng khởi tạo, quản lý và lưu trữ các thông tin, các hoạt...
Phụ huynh
EduSys - Phân hệ sử dụng I. Giới thiệu: Phân hệ “Phụ huynh” (Parents) hỗ trợ người dùng khởi tạo, quản lý thông tin phụ huynh học sinh. Phân ...
Giáo viên
EduSys - Phân hệ sử dụng I. Giới thiệu: Phân hệ “Giáo viên” (Faculities) hỗ trợ người dùng khởi tạo, quản lý và lưu trữ các thông tin, các hoạt động c...
Nhân viên
EduSys - Phân hệ sử dụng I. Giới thiệu:             Phân hệ “Nhân viên” (Human Resources), quản ...
Thời khóa biểu
EduSys - Phân hệ sử dụng I. Giới thiệu: Phân hệ “Thời khóa biểu” (Time Tables), hỗ trợ người dùng khởi tạo, sắp xếp và quản lý các thông tin thời khóa...