Báo cáo lao động

Báo cáo lao động

Hồ sơ khai trình sử dụng lao động
iBHXH - Báo cáo lao động (iBCLD) Thực hiện lập Hồ sơ khai trình sử dụng lao động lần đầu, người dùng thực hiện như sau: Thiết lập thông tin giao ...
Đăng ký nội quy lao động
iBHXH - Báo cáo lao động I. Giới thiệu: Chức năng “Đăng ký nội quy Lao động” hỗ trợ mẫu nhập liệu thông tin đăng ký/ chỉnh sửa, bổ sung thông tin...
Đăng ký thang lương
iBHXH - Báo cáo lao động I. Giới thiệu: Chức năng “Đăng ký thang lương” hỗ trợ mẫu nhập liệu thông tin đăng ký thang bảng lương của doanh nghiệ...
Đăng ký thỏa ước lao động tập thể
iBHXH - Báo cáo lao động I. Giới thiệu: Chức năng “Đăng ký thỏa ước lao động tập thể” hỗ trợ mẫu nhập liệu thông tin đăng ký thỏa ước lao động tậ...
Báo cáo tình hình thay đổi lao động
iBHXH - Báo cáo lao động Thực hiện lập báo cáo tình hình thay đổi lao động, người dùng thực hiện như sau: Thiết lập thông tin giao dịch với cơ qu...