Thiết lập cơ bản

Thiết lập cơ bản

Cài đặt - Khởi tạo thông tin công ty
Office24 - Thiết lập cơ bản I. Giới thiệu: Tính năng khởi tạo cơ sở dữ liệu ban đầu cho đơn vị hỗ trợ người dùng thiết lập cơ sở dữ liệu ban đầu cho m...
Cài đặt - Khởi tạo tài khoản người dùng
Office24 - Thiết lập cơ bản I. Giới thiệu: Nội dung này hỗ trợ người dùng tạo các thiết lập ban đầu như thông tin về tài khoản, vai trò của người dùng...
Phân hệ Lịch
Office24 - Thiết lập cơ bản  1. Giới thiệu:     Phân hệ Lịch là ứng dụng hỗ trợ quản lý, tra cứu nhanh thông tin sự kiện, lịch hẹn, ngày phép… người d...
Phân hệ Thảo luận
Office24 - Văn phòng điện tử - Thiết lập cơ bản  1. Giới thiệu: Phân hệ Thảo luận là một ứng dụng nhắn tin dễ sử dụng cho các nhóm mang tất cả thông t...
Phân hệ Tin nhắn
Office24 - Thiết lập cơ bản  1. Giới thiệu: Phân hệ Tin nhắn hỗ trợ quản lý, tra cứu nhanh thông tin tin nhắn người dùng nội bộ đã thực hiện gửi/nhận ...
Phân hệ Ghi chú
Office24 - Thiết lập cơ bản 1. Giới thiệu: Phân hệ Ghi chú là ứng dụng hỗ trợ khởi tạo, quản lý ghi chú cá nhân của người dùng trong hệ thống quản lý ...