Chỉ tiêu C03a

Dear TS24.

Hiện tại tờ khai QTT TNDN chỉ tiêu C03a - không tự động nhảy số từ Phụ lục chuyển lỗ qua Tờ khai 03/TNDN.

Mong anh chị kiểm tra.

đăng nhập để đăng một bình luận